Tính a biết cho 10,72g (mg, mgo, ca, cao) vào hcl thu được 3,248 lít khí và a gam y?

Cho láo lếu hợp tất cả 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư hỗn hợp HNO3. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm cất cánh hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối hạt khan. Khí X là


+) nMg(NO3)2 = nMg + nMgO => mMg(NO3)2 muối hạt khan cất Mg(NO3)2 và NH4NO3

Quá trình mang đến – thừa nhận e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 


nMg = 0,28 mol; nMgO = 0,02 mol

MgO công dụng với HNO3 không sinh ra thành phầm khử vì đã đoạt số oxi hóa về tối đa

Ta có: nMg(NO3)2 = nMg + nMgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => mMg(NO3)2 = 44,4 gam muối hạt khan đựng Mg(NO3)2 với NH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình đến – thừa nhận e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N2


Đáp án phải chọn là: b


*


Khi đầu bài nói nhận được khí X cơ mà không ghi là sản phẩm khử tuyệt nhất => trả sử có NH4NO3


...

Bạn đang xem: Tính a biết cho 10,72g (mg, mgo, ca, cao) vào hcl thu được 3,248 lít khí và a gam y?


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập tính oxi hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng thông số cân bằng của những chất trong bội nghịch ứng dưới đó là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ vật phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân bằng, hệ số cân đối của HNO3 trong bội nghịch ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 vào vai trò chất oxi hóa và môi trường thiên nhiên trong phản nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi cân đối tỉ lệ số mol thân N2O cùng N2 là 3 : 2. Tỉ lệ thành phần mol nAl : nN2O : nN2 theo thứ tự là


Cho 0,05 mol Mg phản bội ứng toàn vẹn với HNO3 giải hòa ra V lít khí N2 (đktc, là thành phầm khử duy nhất). Cực hiếm của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M tung trong hỗn hợp HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). M là


Hoà tan hết 5,4 gam kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc có NO và NO2, dX/H2 = 21. Tìm kiếm M hiểu được N+2 cùng N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam hỗn hợp có Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cân nặng của Al với Fe lần lượt là


Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý giá của m là


Cho 6,4 gam Cu tan đầy đủ trong 200ml dung dịch HNO3 thu được khí X tất cả NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào khác của N+5). Mật độ mol/lít của dung dịch HNO3 đã dùng là


Cho 1,35 gam láo lếu hợp bao gồm Cu, Mg, Al tác dụng hết với hỗn hợp HNO3 thu được tất cả hổn hợp khí gồm 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào không giống của N+5). Khối lượng muối trong dung dịch là


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam lếu láo hợp tất cả Mg với Zn bằng số lượng vừa dùng 500 ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi các bội phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) cùng dung dịch X cất m gam muối. Cực hiếm của m là


Hoà rã hết tất cả hổn hợp X có Zn với ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra cùng trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 và 8 gam NH4NO3. Phần trăm trọng lượng Zn trong X là


Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg với 0,8 gam MgO chức năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm cất cánh hơi hỗn hợp Y nhận được 46 gam muối khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy bội nghịch ứng với dung dịch HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch X. Trong hỗn hợp X có 65,34 gam muối. Oxit của sắt với khí B là


Hoà tan mang lại phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, biết rằng N+4 là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu phản nghịch ứng cùng với 500 ml hỗn hợp NaNO3 1M với 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan không còn trong 100 gam HNO3 63% nhận được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà rã hết tối đa bao nhiêu gam Cu (biết sản phẩm khử sinh ra là NO2) ?


Cho 2 phân tách sau:

Thí nghiệm 1: cho 6,4 gam Cu phản nghịch ứng cùng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M được a lít NO.

Xem thêm: Cấu Trúc Cây Nhị Phân Là Gì, 5 Phút Thông Thạo Binary Search Tree

Thí nghiệm 2: mang lại 6,4 gam Cu phản bội ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M và H2SO4 0,5M được b lít NO.

Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5. Mối liên hệ giữa a cùng b là


Cho 29 gam lếu hợp tất cả Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, nhận được dung dịch chứa m gam muối cùng 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) tất cả NO cùng N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý giá của m là


Hòa tan trọn vẹn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp khí X ( tất cả hai khí) và dung dịch Y cất 8m gam muối. đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH bội phản ứng. Hai khí trong X là cặp khí nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ chứa m gam hỗn hợp muối th-nc và 5,6 lít hỗn hợp khí Y tất cả N2O với H2( tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Cực hiếm gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam hỗn hợp rắn X tất cả Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 và NaNO3, nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có cân nặng 5,14 gam với dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Hỗn hợp Z làm phản ứng về tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, đến dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg vào X là


Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,24 mol HCl. Hỗn hợp X rất có thể hòa tung được buổi tối đa từng nào gam Cu (biết bội phản ứng chế tạo ra khí NO là thành phầm khử duy nhất)


Cho hỗn hợp X cất 18,6 gam gồm Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Hòa hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy có 0,98 mol HNO3 gia nhập phản ứng nhận được 68,88 gam muối và 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Mặt khác, từ hỗn hợp X ta rất có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm Al với Fe gồm tỉ lệ số mol tương xứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch chứa 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang đến 200 ml hỗn hợp AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO cùng m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử độc nhất của N+5. Quý hiếm của m ngay gần nhất với cái giá trị nào sau đây


HNO3 chỉ diễn đạt tính lão hóa khi tính năng với những chất thuộc dãy nào bên dưới đây?


Cho m gam tất cả hổn hợp G gồm Mg với Al gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau thời điểm các sắt kẽm kim loại tan hết bao gồm 6,72 lít tất cả hổn hợp X tất cả NO, N2O, N2 cất cánh ra (đktc) cùng được hỗn hợp T. Thêm 1 lượng O2 hoàn toản vào X, sau bội phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, bao gồm 4,48 lít hỗn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bởi 20. Nếu đến dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng buộc phải thiết. Nồng độ tỷ lệ của Al(NO3)3 trong T gần nhất với


HNO3 chỉ biểu đạt tính axit khi công dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?


Cho m gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) công dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y (không có muối amoni) cùng 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O cùng NO2, trong các số đó N2 và NO2 có tỷ lệ thể tích bởi nhau) tất cả tỉ khối so với heli bởi 8,9. Số mol HNO3 phản ứng là


Cho đôi mươi gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử tuyệt nhất NO. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được sinh sống đktc là :


Cho lếu hợp có 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu chức năng với dung dịch HNO3 sệt nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


tổng hợp hết 30 gam chất rắn tất cả Mg, MgO, MgCO3 trong dung dịch HNO3 thấy bao gồm 2,15 mol HNO3 phản nghịch ứng. Sau bội nghịch ứng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí NO, CO2 gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5 với dung dịch X cất m gam muối. Quý giá m là


hỗn hợp X bao gồm a mol p và b mol S. Hoà tan trọn vẹn X trong hỗn hợp HNO3 đặc, nóng mang dư 20% so với lượng đề nghị phản ứng thu được hỗn hợp Y và thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bằng NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN
pagead2.googlesyndication.com