a dog chasing its tail là gì

Câu hỏi:

31/05/2022 1,672

The phrase “a dog chasing its tail” in the last paragraph most probably means ______________.

Bạn đang xem: a dog chasing its tail là gì

A. keeping on doing something futile

Đáp án chủ yếu xác

B. moving around a circle

C. doing harm to lớn yourself

D. getting tired of your behavior

Chọn đáp án A

Cụm kể từ “a dog chasing its tail” trong khúc cuối hoàn toàn có thể Có nghĩa là ___________.

A. nối tiếp thực hiện điều gì cơ vô ích

B. hoạt động xung quanh một đàng tròn

C. thực hiện sợ hãi bạn dạng thân

D. cảm nhận thấy mệt rũ rời với hành động của bạn

=> Căn cứ nhập văn cảnh của câu:

“Keeping up with the latest online trend is lượt thích a dog chasing its tail; every time you think you’ve caught up, kids move on.”

(Bắt kịp Xu thế trực tuyến tiên tiến nhất tựa như một hành vi vô ích; từng khi chúng ta cho rằng tôi đã đuổi bắt kịp thì con trẻ sẽ vẫn nối tiếp (trở nên thành thục hơn).)

=> Do đó: a dog chasing its tail (idm): một con cái chó xua đuổi theo gót đuôi của chính nó =>

Làm việc gì cơ bất lợi nhưng mà không tồn tại thành phẩm như mong ngóng ~ keeping on doing something futile

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

No matter how hard he has tried to learn English, he is rubbishy at it.

A. No matter how

B. has tried

C. to lớn learn

D. rubbishy

Câu 2:

Marry and John are talking about drinking water at night.

- Marry: “I don’t think we should drink too much water at night”

- John: “___________. This can interrupt your sleep cycle and negatively impact heart health.”

A. You can say it again

B. I have no idea

C. I’m afraid that I can’t agree with you

D. I couldn't agree more

Câu 3:

When I researched into the singer Rihanna’s hometown of Saint Michael Parish, I learned that her _____________ was Barbadian.

A. citizenship

Xem thêm: samsung s6s gia bao nhieu

B. partnership

C. nationality

D. ethnicity

Câu 4:

Linda is talking to lớn Brown after knowing the results. Linda passed her test with flying colours.

- Brown: “Sincere congratulations on your hard-earned success.”

- Linda: “________________”

A. Not at all.

B. Thank you.

C. Make yourself at trang chính.

D. There's no doubt about it

Câu 5:

Because the little boy would not stop playing with matches, it was ___________ that he would burn himself.

A. inevitable

B. incompatible

C. intractable

D. incomparable

Câu 6:

We’ll give a reward to lớn anyone _____________ the police with information about the missing child.

A. to lớn provide

B. providing

C. provided

D. provides

Câu 7:

The future of the project is up in the airas the management has failed to lớn finalize the budget.

A. undecided

B. certain

C. distant

Xem thêm: miêu tả tranh b1 cambridge

D. particular