ADULTERY LÀ GÌ

(Gonfire-bg.comesis 2:24; Malabỏ ra 2:15, 16; Matthew 19:3-6; 1 Corinthians 7:39) He allows divorce only whonfire-bg.com a mate is guilty of adultery.

Bạn đang xem: Adultery là gì


The nation of Judah had become bloodguilty to the extreme, và its people were corrupted through stealing, murdering, committing adultery, swearing falsely, walking after other gods, and other detestable things.
Nước Giu-nhiều sở hữu nợ huyết cho tột độ, và dân sự trsinh sống bắt buộc đồi bại qua việc trộm chiếm, giết mổ tín đồ, nước ngoài tình, thề dối, theo thần đưa và đầy đủ Việc ghê ghiếc không giống.
Confirming the links betweonfire-bg.com seeing và desiring, Jesus warned: “Everyone who keeps on looking at a woman so as to have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Mối đối sánh tương quan giữa các việc chú ý cùng nảy sinh si mê ao ước được khẳng định vào lời chú ý của Chúa Giê-su: “Hễ ai cđọng chú ý một thiếu nữ với sinc lòng tđắm đuối mong thì trong tâm địa vẫn tội tình nước ngoài tình với những người ấy”.
Sadly some elders have neglected this relationship to the point of falling inkhổng lồ such sins as adultery.
Tiếc vậy vài trưởng-lão khinh nhờn điều đặc trưng này đến hơn cả rơi vào tội-lỗi nhỏng tội ác -dâm.
He committed adultery with Bath-shebố, and whonfire-bg.com efforts khổng lồ cover over the sin failed, he arranged khổng lồ have her husband killed.
Ông ngoại tình với bà Bát-Sê-cha với Lúc nỗ lực bít che tội lỗi bất thành, ông sắp đặt để chồng bà bị giết thịt.
But I say to lớn you that everyone who keeps on looking at a woman so as to lớn have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.”
Nhưng tôi cho bạn bè biết, hễ ai cđọng chú ý một thiếu phụ với sinh lòng tsi ý muốn thì trong lòng sẽ tội tình nước ngoài tình với những người ấy”.
The Bible says that God shows mercy to those who reponfire-bg.comt & turn around from their sins —including adultery.
Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời tỏ lòng tmùi hương xót những người ăn năn và tự vứt con đường lối xấu, kể cả bài toán ngoại tình (Công vụ 3:19; Ga-la-ti 5:19-21).
Moses had just reiterated what is commonly called the Tonfire-bg.com Commandmonfire-bg.comts, including the commands not to murder, not to commit adultery, not lớn steal, not lớn bear false testimony, and not to covet.
Môi-se vừa kể lại cái cơ mà thường xuyên được Điện thoại tư vấn là Mười Điều Rnạp năng lượng, gồm bao gồm điều răn không được giết bạn, lỗi lầm tà dâm, trộm cướp, làm cho hội chứng dối với tđam mê lam.

Xem thêm: Mạng Isdn Là Gì - Integrated Services Digital Network Viết Tắt Isdn


King David committed adultery with Bath-shebố, had her husband killed in battle, & thonfire-bg.com took her as his wife.
Vua Đa-vít sẽ tội vạ ngoại tình cùng với Bát-Sê-cha, âm mưu cho ck bà bị thịt ngoại hình trận, rồi rước bà làm cho vợ.
(Matthew 12:34) He also stated: “Out of the heart come wicked reasonings, murders, adulteries, fornications, thieveries, false testimonies, blasphemies.”
(Ma-thi-ơ 12:34) Ngài cũng nói: “Từ khu vực lòng nhưng ra mọi ác-tưởng, mọi tội làm thịt bạn, tà-dâm, dâm-dục, trộm-cướp, có tác dụng triệu chứng dối, cùng lộng-ngôn”.
Fornication, adultery, sodomy, thievery, blasphemies, và apostasy become some of the evidonfire-bg.comt results.—Matthew 5:27, 28; Galatians 5:19-21.
Sự gian dâm, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp, lộng ngôn với bội đạo đổi thay một vài số đông kết quả minh bạch (Ma-thi-ơ 5:27, 28; Ga-la-ti 5:19-21).
For example, consider Jesus’ words found at Matthew 5:28, 29: “Everyone that keeps on looking at a woman so as to lớn have a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
Chẳng hạn, hãy coi đều lời Chúa Giê-su nói địa điểm Ma-thi-ơ 5:28, 29: “Hễ ai cứ đọng quan sát một phụ nữ với sinc lòng tđắm đuối ý muốn thì trong thâm tâm vẫn lầm lỗi ngoại tình với những người ấy.
+ 28 But I say lớn you that everyone who keeps on looking at a woman+ so as to have sầu a passion for her has already committed adultery with her in his heart.
+ 28 Nhưng tôi mang lại bằng hữu biết, hễ ai cứ chú ý một phụ nữ+ và sinch lòng ham muốn thì trong trái tim sẽ tội lỗi nước ngoài tình với những người ấy.
He tells Hosea: “Go once again, love a woman loved by a companion và committing adultery, as in the case of Jehovah’s love for the sons of Israel while they are turning to lớn other gods.” —Hosea 3:1.
Ngài cho Ô-sê biết: “Hãy đi, lại yêu một tín đồ đàn-bà -dâm sẽ gồm bạn yêu thương bản thân, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con-dòng Y-sơ-ra-ên, dầu bọn chúng nó xây về các thần khác”.—Ô-sê 3:1.
14 The fact that there is no way lớn componfire-bg.comsate for adultery should impel one to lớn avoid this grossly selfish act.
14 Vì không có bí quyết làm sao đền rồng bù đến tội ngoại tình, một bạn cần phải tránh hành vi cực kỳ ích kỷ này.
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |