appreciate to v hay ving

Chúng tớ đều đã biết “appreciate” tức là “trân trọng” tuy nhiên ko cần ai ai cũng biết phương pháp người sử dụng cấu hình với “appreciate” sao cho tới đích. hiểu được điều này, FLYER vẫn tổ hợp không thiếu khái niệm, cơ hội dùng và cấu hình của “appreciate” vô nội dung bài viết sau đây. Các các bạn nằm trong theo dõi dõi nhé!

1. “Appreciate” là gì?

appreciate là gì
“Appreciate” là gì?

“Appreciate” là một trong động kể từ, thông thường được dùng với chân thành và ý nghĩa trân trọng, nhận xét cao, quan tâm việc gì cơ hoặc ai cơ. 

Bạn đang xem: appreciate to v hay ving

Ví dụ:

 • Minh really appreciates his wife.

Minh đặc biệt trân trọng người phu nhân của tôi.

 • Your efforts are greatly appreciated.

Những nỗ lực của người sử dụng được nhận xét cao.

“Appreciate” còn đem ý tức thị cảm kích vì thế một hành vi hoặc vấn đề nào là cơ.

Ví dụ:

 • Thanks for coming to tát my Graduation buổi tiệc nhỏ. I appreciate it.

Cảm ơn các bạn vì thế đã đi vào lễ chất lượng nghiệp của tôi. Tôi đặc biệt cảm kích vì thế điều này.

 • I would appreciate any comments you might have.

Tôi tiếp tục đặc biệt cảm kích với ngẫu nhiên comment nào là của người sử dụng.

appreciate người sử dụng như nào
“Appreciate” người sử dụng như nào?

“Appreciate” còn tồn tại một ý tức thị tăng thêm về độ quý hiếm hoặc chi phí của sản phẩm & hàng hóa hoặc sản phẩm nào là cơ qua loa một thời hạn chắc chắn.

Ví dụ:

 • The price of your home page appreciated by 20%.

Giá trị tòa nhà của người sử dụng vẫn tăng thêm 20%.

 • How much will your new home page appreciate in value?

Ngôi ngôi nhà mới mẻ của các bạn sẽ đội giá bao nhiêu?

 • The value of our house has appreciated by 50 percent in the last two years.

Giá trị tòa nhà của Shop chúng tôi đã tiếp tục tăng 50% vô 2 năm qua loa.

“Appreciate” còn tức là xem sét một điều gì này đó là đích thực sự.

Ví dụ:

 • I appreciate that this is a difficult decision for you.

Tôi biết đấy là một đưa ra quyết định trở ngại cho chính mình.

 • The experience helped me appreciate some of the difficulties people face.

Những kinh nghiệm tay nghề giành được canh ty tôi xem sét một số trong những trở ngại tuy nhiên loài người cần đương đầu.

2. Cách người sử dụng “Appreciate” vô giờ Anh

Tùy vô văn cảnh và chân thành và ý nghĩa của câu, tất cả chúng ta dùng “appreciate” theo một trong các tía cấu hình bên dưới đây:

2.1. Cấu trúc Appreciate + danh từ/cụm danh từ

cấu trúc appreciate vô giờ anh
Cấu trúc “appreciate” vô giờ Anh

Cấu trúc trước tiên này được dùng nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa trân trọng, nhận xét cao hoặc hàm ân ai cơ vì thế điều gì hoặc hành vi nào là cơ.

S + appreciate + Noun/ Pronoun

Ví dụ:

 • We really appreciate all the help you gave us.

Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự hỗ trợ các bạn vẫn giành cho Shop chúng tôi.

 • I would appreciate it if you could let bu know that information.

Tôi tiếp tục đặc biệt hàm ân nếu như chúng ta có thể cho tới tôi biết vấn đề cơ.

 • I appreciate your making the effort to tát come.

Tôi nhận xét cao nỗ lực của người sử dụng nhằm cho tới trên đây.

Xem thêm: 4 công thức cơ phiên bản tạo ra trở nên cụm danh kể từ (+ BÀI TẬP)

2.2 Cấu trúc Appreciate V-ing

S + appreciate + (Somebody) + V_ing/ Gerund

Ví dụ:

 • I appreciate having the opportunity to tát work with you.

Tôi đặc biệt hàm ân vì thế sở hữu thời cơ thao tác với các bạn.

 • We would appreciate you letting us know his new address.

Chúng tôi tiếp tục đặc biệt cảm kích nếu như bạn cho tới Shop chúng tôi biết về địa mới chỉ của anh ấy ấy.

 • They appreciate having a new contract.

Họ trân trọng việc sở hữu một hợp ý đồng mới mẻ.

 • I appreciate having time off work.

Tôi trân trọng việc sở hữu thời hạn nghỉ ngơi thực hiện.

Xem thêm: Muốn chất lượng giờ Anh các bạn nên phải ghi nhận về danh động kể từ (Gerund)

2.3. Cấu trúc Appreciate + that + mệnh đề

Với cấu hình này, “appreciate” được dùng nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa hiểu, quá nhận hoặc xem sét một điều gì hay như là 1 thực sự nào là cơ.

S + Appreciate + That + S + V + O

Ví dụ:

 • I really appreciated that you were honest with bu about what happened in class.

Tôi hiểu là các bạn vẫn thật thà với tôi về chuyện vẫn xẩy ra vô lớp học tập.

 • We didn’t appreciate that he was in trouble.

Chúng tôi đang không xem sét anh ấy đang được bắt gặp trở ngại.

 • I appreciate that you need that amount of money.

Tôi hiểu là bạn phải số chi phí cơ.

Xem thêm: Mệnh đề vô giờ Anh: 6 cấu hình cần thiết cần được nhớ! (Kèm bài bác tập dượt và đáp án)

Xem thêm: một thiên niên kỷ có bao nhiêu giây

2.4. Cấu trúc Appreciate + Wh-question

S + appreciate + Wh_question + S + V + O

Ví dụ:

 • I don’t think that you will appreciate how expensive it will be.

Tôi ko suy nghĩ các bạn biết nó vướng ra sao.

 • He appreciates how beautiful she is.

Anh ấy biết cô ấy xinh đẹp mắt thế nào là.

Xem thêm: Thành thạo 15 kể từ nhằm căn vặn Wh-question giúp cho bạn căn vặn đặc biệt chuẩn chỉnh vô giờ Anh

2.5. Cấu trúc đặc biệt: Appreciate + By/ agaisnt

dùng appreciate nhằm biểu thị sự tăng thêm giá chỉ trị
Dùng “appreciate” nhằm biểu thị sự tăng thêm giá chỉ trị

“Appreciate” được dùng ở trên đây nhằm thể hiện tại chân thành và ý nghĩa tăng thêm về độ quý hiếm hoặc chi phí của sản phẩm & hàng hóa hoặc sản phẩm nào là cơ qua loa một thời hạn chắc chắn.

S + Appreciate + By/ against + Something

Ví dụ:

 • This siêu xe has appreciated by 40 percent.

Chiếc xe cộ này vẫn tăng thêm 40%.

 • The pound has appreciated against the lỗi.

Đồng bảng Anh vẫn đội giá trị hơn hết đồng triệu Euro.

cách người sử dụng appreciate
Cách người sử dụng “appreciate”

3. Từ vựng tương quan cho tới “appreciate”

các kể từ đồng nghĩa tương quan với appreciate
Các kể từ đồng nghĩa tương quan với “appreciate”

3.1. Từ đồng nghĩa

Liệu sở hữu cần chỉ mất kể từ “appreciate” tức là trân trọng, nhận xét cao? Chắc chắn là ko rồi! Vậy tất cả chúng ta bên nhau thăm dò hiểu coi ngoài “appreciate” rời khỏi thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng kể từ nào là để thay thế thế nhé.

Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
Be indebted/biː ɪnˈdet.ɪd/Mang ơn
Take tài khoản of/teɪk əˈkaʊnt əv/Nhận rời khỏi, tính đến
Judge/dʒʌdʒ/Đánh giá chỉ, phán xét
Prize/praɪz/Đánh giá chỉ cao
Applaud/əˈplɔːd/Tán thưởng, đồng tình
Enjoy/ɪnˈdʒɔɪ/Tận hưởng trọn, trân trọng
Freak out on/friːk aʊt ɒn/Ngạc nhiên về
Savor/ˈseɪ.vɚ/Thưởng thức, tận hưởng
Give thanks/ɡɪv θæŋks/Biết ơn
Welcome/ˈwel.kəm/Hoan nghênh, đón nhận
Gain/ɡeɪn/Tăng
Treasure/ˈtreʒ.ər/Quý trọng
Realize/ˈrɪə.laɪz/Nhận ra
Improve/ɪmˈpruːv/Cải thiện, nâng cao
Rise/raɪz/Tăng lên
Esteem/ɪˈstiːm/Kính trọng, trân trọng
Be aware of/biː əˈweər əv/Nhận biết, nhận thức
Respect/rɪˈspekt/Tôn trọng
Comprehend/ˌkɒm.prɪˈhend/Thấu hiểu
Honor/ˈɒn.ər/Tôn vinh, trân trọng
Love/lʌv/Yêu quý
Perceive/pəˈsiːv/Nhận thức, nhận thấy
Be cognizant/biː ˈkɒɡ.nɪ.zənt/Nhận thức rõ rệt ràng
Enhance/ɪnˈhɑːns/Tăng cường
Inflate/ɪnˈfleɪt/Thổi phồng lên
Apprehend/ˌæp.rɪˈhend/Nắm bắt
Recognize/ˈrek.əɡ.naɪz/Công nhận, nhận biết
Acknowledge/əkˈnɒl.ɪdʒ/Thừa nhận, công nhận
Savvy/ˈsæv.i/Hiểu, hiểu biết
Sympathize with/ˈsɪm.pə.θaɪz wɪð/Thông cảm với
Understand/ˌʌn.dəˈstænd/Hiểu, hiểu ý
Admire/ədˈmaɪər/Ngưỡng mộ, chiêm ngưỡng
Adore/əˈdɔːr/Yêu mến, ngưỡng mộ
Cherish/ˈtʃer.ɪʃ/Trân trọng, nâng niu
Extol/ɪkˈstəʊl/Khen ngợi
Like/laɪk/Đồng ý, nghiền thưởng
Look up to/lʊk ʌp tuː/ngưỡng mộ, tôn trọng
Praise /preɪz/Khen ngợi
Rate highly/reɪt ˈhaɪ.li/Đánh giá chỉ cao
Relish/ˈrel.ɪʃ/Yêu thích
Value/ˈvæl.juː/Đánh giá
Increase/ɪnˈkriːs/Gia tăng
Grow/ɡrəʊ/Phát triển
Raise the value of/reɪz/Tăng độ quý hiếm của
Be conscious of/biːˈkɒn.ʃəs əv/Có ý thức về
Apprise/əˈpraɪz/Cho biết

3.2. Từ trái khoáy nghĩa

Bên cạnh những kể từ đồng nghĩa tương quan, “appreciate” cũng đều có những kể từ trái khoáy nghĩa. Chúng tớ nằm trong thăm dò hiểu nhé.

Từ vựngPhiên âmÝ nghĩa
Be critical /biːˈkrɪt.ɪ.kəl/Chỉ trích
Lose value /luːz ˈvæl.juː/Mất giá chỉ trị
Disparage /dɪˈspær.ɪdʒ/Chê bai, sàm pha
Criticize /ˈkrɪt.ɪ.saɪz/Chỉ trích, phê bình
Neglect /nɪˈɡlekt/Bỏ mặc
Decrease /dɪˈkriːs/Giảm dần
Depreciate /dɪˈpriː.ʃi.eɪt/Giảm giá
Disregard /ˌdɪs.rɪˈɡɑːd/Xem thường
Overlook/ˌəʊ.vəˈlʊk/Nhìn rời khỏi, nhận ra

4. Chú ý về phong thái người sử dụng “Appreciate” vô giờ Anh

Để rời những sai lầm không mong muốn khi dùng cấu hình với “appreciate”, những bạn phải Note một vài ba điều sau:

– Chúng tớ ko dùng “appreciate” trong số thời tiếp nối như: lúc này tiếp nối, lúc này triển khai xong tiếp nối, vượt lên trước khứ tiếp nối, vượt lên trước khứ triển khai xong tiếp nối, sau này tiếp nối, sau này triển khai xong tiếp nối.

– Không sở hữu cụm động kể từ với “appreciate”.

– Giới kể từ có một không hai hoàn toàn có thể đứng trước “appreciate” là “to” vô cấu hình to tát + V.

Ví dụ: 

 • She appreciates your tư vấn ví much.

Cô ấy đặc biệt trân trọng sự tương hỗ của người sử dụng.

=> She is appreciating your tư vấn ví much. (Không người sử dụng câu này)

Trên đấy là những lỗi cơ phiên bản tuy nhiên không ít người vẫn phạm phải. quý khách hàng nên để ý khi dùng. 

Xem thêm: Sau động kể từ là gì? Tổng hợp ý ngữ pháp về những kể từ loại theo dõi sau động kể từ và cấu hình của chúng

5. Tổng kết về cấu hình Appreciate:

1. Appreciate là gì?

Appreciate tức là nhận xét cao, nắm rõ độ quý hiếm, trí tuệ, trân trọng.

2. Appreciate chuồn với gì?

Các cấu hình Appreciate bao gồm:
– Appreciate V-ing
– Appreciate something/somebody
– Appreciate + that/wh-question + mệnh đề

3. I appreciate là gì?

Câu “I appreciate…” được dùng nhiều vô cả văn rằng và văn viết lách giờ Anh với chân thành và ý nghĩa “Tôi trân trọng… (1 ai cơ hoặc điều gì đó)”.

VD:
– I appreciate that (Tôi trân trọng điều đó).
– I truly appreciate your help (Tôi thực sự trân trọng sự hỗ trợ của bạn).

6. Bài tập

Lời kết

Như vậy, sau khoản thời gian học tập kết thúc bài bác ngày thời điểm hôm nay, chúng ta vẫn hiểu rằng chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng của “appreciate” rồi đúng không nhỉ nào? FLYER kỳ vọng rằng những các bạn sẽ chuyên cần rèn luyện cấu hình với “appreciate” nhằm tất cả chúng ta hoàn toàn có thể mạnh mẽ và tự tin thực hiện bài bác tập dượt và tiếp xúc giờ Anh nhé! Chúc chúng ta học hành tốt!

Ba u quan hoài cho tới luyện thi đua Cambridge & TOEFL hiệu suất cao cho tới con?

Để canh ty con cái chất lượng giờ Anh ngẫu nhiên & đạt được số điểm tối đa trong số kì thi đua Cambridge, TOEFL…. ba mẹ xem thêm ngay lập tức gói luyện thi đua giờ Anh cho tới trẻ em bên trên Phòng thi đua ảo FLYER.

✅ 1 thông tin tài khoản truy vấn 1000++ đề thi đua demo Cambridge, TOEFL, IOE,…

✅ Luyện cả 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết bên trên 1 nền tảng

✅ Giúp trẻ em thu nhận giờ Anh ngẫu nhiên & hiệu suất cao nhất với những chức năng tế bào phỏng game như thách đấu đồng minh, bảng xếp thứ hạng, games luyện kể từ vựng, bài bác rèn luyện ngắn ngủn,…

Trải nghiệm cách thức luyện thi đua giờ Anh khác lạ chỉ với chưa tới 1,000 VNĐ/ ngày!

DD

Xem thêm: huong dan choi brand mid

Để được tư vấn thêm, vui lòng tương tác FLYER qua loa hotline 035.866.2975 hoặc 033.843.1068

Đừng quên nhập cuộc ngay lập tức nhóm Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER để được update những kỹ năng vài ba tư liệu giờ Anh tiên tiến nhất nhé.

>>> Xem thêm:

 • Nâng tầm ngữ pháp giờ Anh với cấu hình “No sooner … than vãn …”!?!?
 • Cấu trúc Unless và những điều chúng ta có thể ko biết
 • Object to tát là gì và cấu hình diễn tả sự phản đối vô giờ Anh: quý khách hàng vẫn biết chưa?