Bài tập tổng hợp về các thì hiện tại trong tiếng anh

Thì lúc này đơn – Present Simple tense là một trong những trong số 12 thì cơ bạn dạng của tiếng Anh và cũng chính là thì trước tiên mà các bạn sẽ học khi bắt đầu làm quen thuộc với ngữ pháp của ngôn từ quốc tế này. Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop xin nhờ cất hộ đến chúng ta hệ thống bài tập thì bây giờ đơn từ bỏ cơ bạn dạng đến nâng cao, giúp chúng ta củng cầm cố lại phần kỹ năng ngữ pháp vô cùng quan trọng này.

Bạn đang xem: Bài tập tổng hợp về các thì hiện tại trong tiếng anh


Tổng quan liêu về thì bây giờ đơn

Trước khi bắt đầu làm bài bác tập, chúng ta hãy cùng hệ thống lại lần nữa về thì bây giờ đơn.

Thì hiện tại đơn – Present Simple tense được dùng để biểu đạt một sự thật hiển nhiên, một hành động diễn ra lặp đi tái diễn theo thói quen, hoặc một khả năng của ai đó.


*

Công thức

Câu xác định – Affirmative
Động từ bỏ “to be”Động từ bỏ thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh từ ko đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh từ số các + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh từ bỏ số những + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh trường đoản cú số ít/ Danh từ ko đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi đam mê môn Toán.)She likes Math. (Cô ta ham mê môn Toán.)We like Math. (Chúng tôi thích môn Toán.)
Câu phủ định – Negative
Động từ bỏ “to be”Động trường đoản cú thường
Công thứcS + am/ is/ are + N/ AdjS + V (s/es)
Lưu ýI + am = I’mHe/ She/ It/ Danh tự số ít/ Danh từ ko đếm được + is = he’s / she’s / it’sYou/ We/ They/ Danh từ bỏ số những + are = You’re / we’re / they’reI/ We/ You/ They/ Danh tự số nhiều + V-infinitiveHe/ She/ It/ Danh từ bỏ số ít/ Danh từ ko đếm được + V (s/es)
Ví dụI am a teacher. (Tôi là giáo viên.)He is / He’s a teacher. (Anh ta là giáo viên.)They are / They’re teacher. (Họ là giáo viên.)I like Math. (Tôi say mê môn Toán.)She likes Math. (Cô ta thích hợp môn Toán.)We like Math. (Chúng tôi ưng ý môn Toán.)

*Lưu ý: Ở câu lấp định với rượu cồn từ thông thường có chủ ngữ là số ít, phía đằng sau trợ rượu cồn từ does not/doesn’t ta vẫn giữ cồn từ ở nguyên thể chứ không thêm s/es.

Vậy phải “She doesn’t likes Math” là sai, câu đúng phải là “She doesn’t lượt thích Math.”

Câu nghi ngờ – Interrogative

Ta bao gồm 3 dạng là câu nghi ngại có – ko hoặc đúng – không đúng (Yes – No questions), câu nghi vấn WH- (WH- questions) và câu ngờ vực sử dụng trợ hễ từ do/does.

Câu nghi hoặc WH- có các từ để hỏi như: what, where, when, why, which, who, whose, how.

Yes – No questionsWH- questionsDo/does
Công thứcHỏi: Am/ Are/ Is (not) + S + N/Adj?Đáp: Yes, S + am/ are/ is.No, S + am not/ are not/ is not.Hỏi: WH-word + am/ is/ are + S +…?Đáp: S + am/ is/ are (+ not) +…Hỏi: Do/ Does (not) + S + V-infinitiveĐáp: Yes, S + do/does.No, S + vị not/ does not.
Lưu ýis not = isn’tare not = aren’tdo not = don’tdoes not = doesn’tdo not = don’tdoes not = doesn’t
Ví dụAre you a teacher?Yes, I’m a teacher. / Yes, I am.No, I’m not a teacher. / No, I am not.Is he a teacher?Yes, he’s a teacher. / Yes, he is.No, he’s not a teacher. / No, he isn’t.What is it? It is a book.Where are you? I am at school.Who is that person? She is Mrs. Lan.Do you like Math?– Yes, I do. / Yes, I like Math.– No, I don’t. / No, I don’t like Math.Does she like Math?– Yes, she does. / Yes, she likes Math.– No, she doesn’t. / No, she doesn’t like Math.

Quy tắc thêm s/es vào động từ với công ty ngữ số không nhiều trong thì lúc này đơn

Thêm “es” vào sau cồn từ tận cùng bởi “o, x, ss, sh, ch” – ví dụ như go thành goes, wash thành washes,…Động từ bỏ tận cùng bằng y, đổi y thành i cùng thêm es – ví dụ như study thành studies.Các hễ từ sót lại sẽ thêm s vào sau – ví dụ như like thành likes, make thành makes,…

Công dụng của thì hiện tại đơn

Ta áp dụng thì lúc này đơn khi:

Nói về một hành động, sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay như là một thói quen.

E.g.: I walk khổng lồ school everyday. (Tôi đi dạo đến trường từng ngày.)

Nói về một sự thật hiển nhiên, một chân lý.

E.g.: Water boils at 100°C. (Nước sôi sinh sống 100 °C).

Nói về một kế hoạch trình gồm sẵn, có thời gian biểu cầm cố định, rõ ràng.

E.g.: The plane takes off at 10 a.m today. (Máy bay cất cánh lúc 10 giờ phát sáng nay.)

Nói về suy nghĩ, cảm xúc, cảm hứng của một người.

E.g.: I think that you should tell her the truth. (Tôi nghĩ rằng bạn nên nói sự thật với cô ấy.)

Dấu hiệu nhận ra thì bây giờ đơn

Để phân biệt thì hiện tại đơn, ta để ý đến một số trong những trạng từ chỉ gia tốc như:

Always (luôn luôn)Usually (thường xuyên)Often/ Frequently/ Regularly (thường)Sometimes (thỉnh thoảng)Seldom/ Rarely/ Hardly (hiếm khi)Never (không bao giờ)

E.g.: I often go jogging in the morning. (Tôi hay chạy bộ vào buổi sáng.)

She always remembers my birthday. (Cô ấy luôn thức khuya.)

Một số các từ xuất hiện thêm trong câu sử dụng thì bây giờ đơn:

Every + khoảng thời hạn (every month,…)Once/ twice/ three times/ four times + khoảng thời hạn (once a week,..)In + buổi trong thời gian ngày (in the morning,…)

E.g.: They go abroad every year. (Họ đi quốc tế mỗi năm.)

I go to lớn art class twice a week. (Tôi đi học vẽ gấp đôi một tuần.)She goes khổng lồ the park in the morning. (Cô ấy đi tới khu dã ngoại công viên vào buổi sáng.)

Bài tập thì lúc này đơn

Bài tập căn bản

Bài tập 1: Complete the following sentences with the correct verb size of Present Simple tense

1. I usually _______ (walk) to lớn school.

2. They _______ (visit) us often.

3. You _______ (play) basketball once a week.

4. Tom _______ (work) every day.

5. He always _______ (tell) us funny stories.

6. She never _______ (help) me with that!

7. Martha and Kevin _______ (swim) twice a week.

8. In this club people usually _______ (dance) a lot.

9. Linda _______ (take care) of her sister.

Xem thêm: Hướng Dẫn Về Lại Csc Xxv Là Gì, Nghĩa Của Từ Xxv Trong Tiếng Việt

10. John rarely _______ (leave) the country.

11. We _______ (live) in the đô thị most of the year.

12. Lorie _______ (travel) khổng lồ Paris every Sunday.

13. I _______ (bake) cookies twice a month.

14. You always _______ (teach) me new things.

15. She _______ (help) the kids of the neighbourhood.

Bài tập 2: Convert the given sentences into affirmative, negative và interrogative forms

1. She lives in Thailand.

Negative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

2. Are they students?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

3. This is not the bookstore.

Affirmative: _____________________.

Interrogative: _____________________?

4. Does Helen walk lớn school?

Affirmative: _____________________.

Negative: _____________________.

Bài tập 3: Choose the correct answer

1. Vày you _____ chocolate milk?

likelikesbe like

2. She _____ not want khổng lồ go to the movies.

dodoesis

3. He ____________.

plays tenniswants breakfastwalks home

4. It _____ a beautiful day today.

isaream

5. We _____ European.

do bearedo areBài tập 4: Make sentences using these hintsHow/ you/ go to school/ ?_________________?we/ not/ believe in/ ghosts._________________.How often/ you/ study English/ ?_________________?play/in/the/soccer/Mike/doesn’t/afternoons._________________.She/daughters/two/have._________________.

2.2. Bài tập nâng cao

Bài tập 1: Put the verbs into the correct tense (Present Simple or Present Continuous)Look! He (leave) ________ is leaving the house.Quiet please! I (write) ________ a letter.She usually (walk) ________ to school. But today she (go) ________ by bike.He often (go) ________ lớn the cinema.We (play) ________ computer games at the moment.The child seldom (cry) ________ .I (not / do) ________ anything at the moment.(watch / he) ________ the news regularly?Bài tập 2: Complete the paragraph using Present Simple or Present Continuous

Look! Jenny (go) 1. ________ khổng lồ school. She (wear) 2. ________ a raincoat & wellies and she (carry) 3. ________ an umbrella. Jenny usually (cycle) 4. ________ khổng lồ school, but today she (take) 5. ________ the bus because it (rain) 6. ________. The bus (leave) 7. ________ at 7.35 và (arrive) 8. ________ at Jenny’s school at 7.45. The first lesson (begin) 9. ________ at 8 o’clock.

Bài tập 3: Complete the following sentences with the correct verb form of Present Simple tense & Adverbs of frequencyOur teacher, Mrs Smith, ________ (never/be) late for lessons.I ________ (often/clean) my bedroom at the weekend.My brother ________ (hardly ever/help) me with my homework.I ________ (sometimes/be) bored in the maths lessons.We ________ (rarely/watch) football on TV.You & Maria ________ (never/play) computer games with me.They ________ (usually/be) at the sports centre on Sunday.The school bus ________ (always/arrive) at half-past eight.Bài tập 4: Put the verbs in brackets into the gaps using Present SimpleThey ________ hockey at school. (to play)She ________ e-mails. (not/to write)________ you ________ English? (to speak)My parents ________ fish. (not/to like)________ Anne ________ any hobbies? (to have)Andy’s brother ________ in an office. (to work)Leroy ________ very fast. (can/not/to read)Jim and Joe ________ the flowers every week? (to water)Yvonne’s mother ________ a motorbike. (not/to ride)________ Elisabeth ________ cola? (to drink)

Đáp án

Bài tập cơ bản

Bài tập 1: 1. Walk; 2. Visit; 3. Play; 4. Works; 5. Tells; 6. Helps; 7. Swim; 8. Dance; 9. Takes care; 10. Leaves; 11. Live; 12. Travels; 13. Bake; 14. Teach; 15. Helps

Bài tập 2: 1. Negative: She doesn’t live in Thailand.

Interrogative: Does she live in Thailand?

2. Affirmative: They are students.

Negative: They are not students.

3. Affirmative: This is the bookstore.

Interrogative: Is this the bookstore?

4. Affirmative: Helen walks lớn school.

Negative: Helen doesn’t walk khổng lồ school.

Bài tập 3: 1. Like; 2. Does; 3. Wants breakfast; 4. Is; 5. Are

Bài tập 4: 1. How do you go to lớn school?

2. We vày not believe in ghosts.

3. How often vày you study English?

4. Mike doesn’t play soccer in the afternoons.

5. She has two daughters.

Bài tập nâng cao

Bài tập 1: 1. Is leaving; 2. Am writing; 3. Walks – Is going; 4. Go; 5. Goes; 6. Are playing; 7. Cries; 8. Not doing; 9. Does he

Bài tập 2: 1. Is going; 2. Is wearing; 3. Is carrying; 4. Cycles; 5. Is taking; 6. Is raining; 7. Leaves; 8. Arrives; 9. Begins

Bài tập 3: 1. Is never; 2. Often clean; 3. Hardly ever helps; 4. Am sometimes; 5. Rarely watch; 6. Never play; 7. Are usually; 8. Always arrives.

Bài tập 4: 1. Play; 2. Does not write; 3. Vì chưng – speak; 4. Vì chưng not like; 5. Does – have; 6. Works; 7. Cannot read; 8. Vày – water; 9. Does not ride; 10. Does – drink

Hy vọng với phần hệ thống lại có mang và cách thực hiện thì lúc này đơn thuộc những bài tập bé dại trên, Trung trung ương luyện thi IELTS Vietop đang giúp các bạn củng vậy lại kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đặc biệt này. Các bạn hãy liên tục luyện tập nhằm đạt được công dụng tốt duy nhất nhé! Chúc chúng ta học tốt!

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |