bao cao tai chinh vnm

  • Quan hệ cổ đông

  • Đại hội đồng cổ đông

  • Báo cáo quản lí trị công ty

  • Báo cáo thông thường niên

  • Lịch sự khiếu nại quan tiền trọng

  • Công tía vấn đề khác

  • Báo cáo trở nên tân tiến bền vững

  • Tài liệu trình làng DN

  • Chuyên viên phân tích

  • tin tức tương tác cổ đông

Đăng ký

QUÝ I

Bạn đang xem: bao cao tai chinh vnm

QUÝ II /
BÁN NIÊN

QUÝ III

QUÝ IV /
CẢ NĂM

Báo cáo tài chủ yếu ăn ý nhất

Đã soát xét/kiểm toán

QUÝ I

28/04/2023

QUÝ II

28/07/2023

QUÝ III

30/10/2023

Báo cáo tài chủ yếu ăn ý nhất

Báo cáo Quý

QUÝ II

28/07/2023

QUÝ III

30/10/2023

Báo cáo tài chủ yếu riêng

Đã soát xét/kiểm toán

QUÝ I

28/04/2023

QUÝ II

28/07/2023

Báo cáo tài chủ yếu riêng

Báo cáo quý

QUÝ II

28/07/2023

QUÝ III

30/10/2023

Giải trình dịch chuyển thành phẩm kinh doanh

QUÝ I

28/04/2023

QUÝ II

28/07/2023

Bản tin tưởng mái ấm đầu tư

QUÝ I

28/04/2023

QUÝ II

28/07/2023

QUÝ III

30/10/2023

Thuyết Trình Lợi Nhuận

QUÝ I

28/04/2023

QUÝ II

Xem thêm: so sánh xs max và xs

28/07/2023

QUÝ III

30/10/2023