begotten là gì

Tìm

Bạn đang xem: begotten là gì

begotten /bi'get/

 • (bất qui tắc) nước ngoài động kể từ begot; begot, begotten
  • sinh đi ra, thực hiện ra
   • imperialism begets wars: căn nhà nghĩa đế quốc sinh đi ra chiến tranh


Động kể từ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): beget / begot / begotten


Xem thêm: get, engender, father, mother, sire, generate, bring forth


Tra câu | Đọc báo giờ Anh

Xem thêm: gb to mb


Từ điển WordNet

  adj.

 • (of offspring) generated by procreation

  naturally begotten child

  v.

  Xem thêm: small black bug with hard shell

 • make children; get, engender, father, mother, sire, generate, bring forth

  Abraham begot Isaac

  Men often father children but don't recognize them


English Synonym and Antonym Dictionary

begets|begot|begetting|begotten
syn.: bring forth engender father generate get mother sire