bien ban ban giao tieng anh

CÔNG TY ………………….

………………….COMPANY

Bạn đang xem: bien ban ban giao tieng anh

Số: …../…../……

No.:…./…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

Independence - Freedom – Happiness

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

MINUTES OF THE HANDOVER OF JOB AND DOCUMENTS

Hôm ni, ngày …/…/…, bên trên địa điểm ……, công ty chúng tôi bao gồm có:

Today, date …/…./…, at address ……., we including:

A. BÊN BÀN GIAO:

HANDOVER PARTY:

Họ và tên: .............................................................................................................................................................

Full name: .............................................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................  Bộ phận: .......................................................................................

The position: ............................................  Department: .......................................................................................

Lý vì thế bàn giao: ......................................................................................................................................................

The reason for handing over: .................................................................................................................................

B. BÊN NHẬN BÀN GIAO:

RECEIVER HANDOVER PARTY:

Bộ phận nhận bàn giao: ..........................................................................................................................................

Handover department: ............................................................................................................................................

Đại diện của Sở phận nhận bàn giao: ....................................................................................................................

Representative of handover department:.................................................................................................................

Chức vụ: ....................................................... Sở phận: ..........................................................................................

The position: ............................................  Department: .........................................................................................

Xem thêm: wet bar with mini fridge

Đã nằm trong tổ chức chuyển nhượng bàn giao việc làm với nội dung như sau:

Together handover work with the following content:

I.   BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

     HANDOVER OF JOB:

Stt/No.

Nội dung công việc/ Job content

Tình trạng/State

II.   BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

      HANDING THE RECORD DOCUMENT:

Stt/No.

Mã làm hồ sơ, tài liệu/ Code records, documents

Tên làm hồ sơ, tài liệu/ Records, documents name

Số lượng/ Quantity

Tình trạng/State

Vị trí nhằm làm hồ sơ, tài liệu/ Location to lớn records, documents

Biên bạn dạng kết đôn đốc vô khi ...... cùng trong ngày. Các mặt mày nhập cuộc nằm trong đồng tình những nội dung bên trên.

The minutes kết thúc at ...... the same day. The parties agree to lớn the above.

Biên bạn dạng được xây dựng …….  (…) bạn dạng, từng mặt mày lưu giữ 01 (một) bạn dạng có mức giá trị pháp luật như nhau.

The minutes are established ....... (...) each tiệc nhỏ keeps 01 (one) copy with the same legal value.

Quản lý cỗ phận

Department management

(Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)/ Sign and write full name            

Người bàn giao

Hander

(Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên) )/ Sign and write full name                           

Xem thêm: tai game pou ve may

Người nhận bàn giao

Recipients delivered

(Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên) )/ Sign and write full name