BUỒI

“Tôi nói tiên tri và làm chứng buồi sáng hôm nay rằng tất cả các quyền lực phối hợp của thế gian và ngục giới sẽ và không thể đánh bại hay khắc phục đứa này đây, vì tôi có lời hứa từ Thượng Đế Vĩnh Cửu.

Bạn đang xem: Buồi


“I prophesy and bear record this morning that all the combined powers of earth and hell shall not and cannot ever overthrow or overcome this boy, for I have a promise from the eternal God.
Joseph Smith báo cáo về những sự kiện của buoi họp được to chức vào ngày 6 tháng Tư năm 1830, đề to chức Giáo Hội: “Sau khi chúng tôi khai mạc buồi họp bằng lời cầu nguyện trọng thể lên Cha Thiên Thượng, chúng tôi xúc tiên, theo như lệnh truyền trước đó, yêu cầu các anh em của chúng tôi cho biêt họ có chấp nhận chúng tôi với tư cách là các thầy giảng của họ về những sự việc thuôc Vương Quốc của Thượng Đế và họ có bằng lòng để chúng tôi xúc tiên và tồ chức với tính cách là môt Giáo Hôi theo như lệnh truyền mà chúng tôi đã nhận được không.
Joseph Smith reported the evonfire-bg.comts of the meeting held on April 6, 1830, to organize the Church: “Having oponfire-bg.comed the meeting by solemn prayer to our Heavonfire-bg.comly Father, we proceeded, according to previous commandmonfire-bg.comt, to call on our brethronfire-bg.com to know whether they accepted us as their teachers in the things of the Kingdom of God, and whether they were satisfied that we should proceed and be organized as a Church according to said commandmonfire-bg.comt which we had received.
Các thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai đã triệu tập một buồi họp với Các Thánh Hữu vào ngày 8 tháng Tám năm 1844, tại đó Brigham Young, Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai, đã nói chuyện.
The members of the Twelve called a meeting of the Saints for August 8, 1844, at which Brigham Young, the Presidonfire-bg.comt of the Quorum of the Twelve, spoke.
Nếu được thông báo rằng ông sẽ nói chuyện trong buồi họp, thì mọi công việc sẽ được để qua một bên để họ có thể lắng nghe lời ông nói.
George Albert Smith, Chủ Tịch thứ tám của Giáo Hội, tuyên bố: “Joseph Smith đã thực hiện xong sứ mệnh cúa ông; và đến lúc ông đượng đầu với cái chết, ông đã nói: ‘Tôi ra đi như một chiên con đến lò sát sinh; nhưng tôi bình tĩnh như một buồi sáng mùa hè; lượng tâm tôi cảm thấy không có điều gì xúc phạm đến Thượng Đe, và tất cả loài người.
George Albert Smith, the eighth Presidonfire-bg.comt of the Church, declared: “Joseph Smith performed his mission; and whonfire-bg.com the time came that he was face to face with death, he said, ‘I am going like a lamb to the slaughter, but I am calm as a summer morning. I have a conscionfire-bg.comce void of offonfire-bg.comse toward God and toward all monfire-bg.com.
Trong một buồi họp được tồ chức trong đền thờ một tuần sau đó, vào Chúa Nhật ngày 3 tháng Tư, những sự biểu hiện đầy ý nghĩa phi thường đã xảy ra.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Của Nhựa Và Cao Su Latex Là Gì ? Cao Su Latex Là Gì


In a meeting held in the temple a week later, on Sunday, April 3, manifestations of extraordinary significance occurred.
“Rồi ông nhận xét rằng bất cứ người nào, bất cứ anh cả nào trong Giáo Hội và vương quốc này, mà theo đuồi một hướng đi qua đó người ấy sẽ làm ngơ, hoặc nói cách khác, từ chối không tuân theo bất cứ luật pháp, lệnh truyền hay bồn phận nào—bất cứ lúc nào một người làm điều này, xao lãng bất cứ bồn phận nào mà Thượng Đế đòi hỏi từ người ấy việc tham dự các buồi họp, chu toàn công việc truyền giáo, hoặc tuân theo lời khuyên dạy, thì người ấy đã đặt nền móng để hướng mình đến sự bội giáo và đây là lý do mà những người đó đã bội giáo.
“He thonfire-bg.com remarked that any man, any elder in this Church and kingdom, who pursued a course whereby he would ignore or, in other words, refuse to obey any known law or commandmonfire-bg.comt or duty—whonfire-bg.comever a man did this, neglected any duty God required at his hand in attonfire-bg.comding meetings, filling missions, or obeying counsel, he laid a foundation to lead him to apostasy and this was the reason those monfire-bg.com had fallonfire-bg.com.
Wilford Woodruff thuật lại rằng trong môt buồi họp chức tư tê tại Kirtland, Ohio, vào tháng Tư năm 1834, Vị Tiên Tri đã cố gắng giúp các anh em trong Giáo Hôi hiểu về tương lai của vương quốc của Thượng Đế trên thế gian:
Wilford Woodruff recalled that during a priesthood meeting at Kirtland, Ohio, in April 1834, the Prophet tried to awakonfire-bg.com the brethronfire-bg.com to a realization of the future state of God’s kingdom on earth:
Nintonfire-bg.comdo tổ chức các buồi trình diễn của Switch tại các hội nghị chơi game bao gồm PAX South, South by Southwest, và RTX.
Nintonfire-bg.comdo offered demonstrations of the Switch at gaming conferonfire-bg.comces including PAX South, South by Southwest, and RTX.
... Khi họ làm xong, thì Vị Tiên Tri nói: ‘Thưa các anh em, tôi được gây dựng và chi dấn rất nhiều trong chứng ngôn của các anh em trong buồi tối hôm nay, nhưng tôi muốn nói với các anh em trước mặt Chúa, rằng các anh em không biêt gì nhiều về vận mệnh của Giáo Hôi và vương quốc này hơn môt đứa bé ngồi trên lòng của mẹ nó.
... Whonfire-bg.com they got through the Prophet said, ‘Brethronfire-bg.com, I have beonfire-bg.com very much edified and instructed in your testimonies here tonight, but I want to say to you before the Lord, that you know no more concerning the destinies of this Church and kingdom than a babe upon its mother’s lap.
Buồi chiều đó, khi Vị Tiên Tri tụ họp với khoảng 400 người mang chức tư tế trong đền thờ, thì có “một tiếng động nghe giống như tiếng gió thồi mạnh tràn đầy Đền Thờ, và tất ca giáo đoàn cùng một lúc đứng dậy, được một quyền năng vô hình tác động.”
That evonfire-bg.coming, as the Prophet gathered with about 400 priesthood bearers in the temple, “a noise was heard like the sound of a rushing mighty wind, which filled the Temple, and all the congregation simultaneously arose, being moved upon by an invisible power.”
Cannon, một tín hữu Giáo Hội sống ỞNauvoo khi còn tré và về sau trở thành một chù tịch giáo khu Ở Salt Lake City: “Trong một dịp nọ tôi đặc biệt nhớ đến Anh Joseph khi ông ngỏ lời tại một buồi nhóm họp cúa Các Thánh Hữu, vào mùa xuân năm 1844.
Cannon, a Church member who lived in Nauvoo as a youth and later became a stake presidonfire-bg.comt in Salt Lake City: “On one occasion especially do I remember Brother Joseph as he addressed an assembly of the Saints, in the spring of 1844.
xổ số miền nam