cac vcb be tuong duong can chu y

1. Định nghĩa:

Hàm \alpha (x) được gọi là lượng vô nằm trong bé bỏng (infinitesimal – VCB) khi x\to {{x}_{0}} nếu như \underset{x\to {{x}_{o}}}{\mathop{\lim }}\,\alpha (x)=0

Bạn đang xem: cac vcb be tuong duong can chu y

Ví dụ: x^m , sinx , {\tan}x , ln(1+x) , 1 - \cos x là những VCB khi x\to 0 .

Ta cũng có thể có định nghĩa VCB mang đến quy trình x\to \infty thay cho quy trình x\to {{x}_{0}} .

Quy ước: quy trình x\to \infty thay cho x\to {{x}_{0}} ta gọi công cộng là trong một quy trình.

2 Định lý:

Trong 1 quy trình, f(x)\to L khi và chỉ khi {\alpha}(x) = f(x) - L là VCB nhập quy trình bại liệt.

3 Tính chất: Trong 1 quá trình:

1. Nếu {\alpha}(x) là VCB, C là hằng số thì C.{\alpha}(x) là VCB.

2. Nếu {{\alpha}_{1}}(x), {{\alpha}_{2}}(x), {{\alpha}_{3}}(x), ..., {{\alpha }_{n}}(x) là một số trong những hữu hạn những VCB thì tổng {{\alpha }_{1}}(x)+ {{\alpha }_{2}}(x)+ … + {{\alpha }_{n}}(x) cũng chính là VCB.

3. Nếu \alpha (x) là VCB và f(x) là hàm bị ngăn thì tích {\alpha}(x).f(x) cũng chính là VCB.

4. So sánh nhị lượng VCB:

Cho f, g là nhị lượng VCB trong một quy trình.

Giả sử \underset{x\to {{x}_{o}}}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{f(x)}{g(x)}= k

Nếu k = 0 thì f là VCB bậc to hơn g. Ký hiệu: f = {\theta}(g) (hoặc f = 0(g) )

Nếu k = {\pm}{\infty} thì g là VCB bậc to hơn f. Ký hiệu g = {\theta}(f)

Nếu k \ne 0, k \ne \pm \infty thì f, g là nhị VCB nằm trong bậc. điều đặc biệt, nếu như k = 1 thì tớ phát biểu f, g là VCB tương tự. Ký hiệu: f \sim g

Nếu ko tồn bên trên số lượng giới hạn thì tớ phát biểu f , và g ko đối chiếu được cùng nhau .

Ví dụ:

1. 1-cosx , x^2 là nhị VCB ngang cấp cho khi x \to 0 .

2. 1 – cosx là VCB cấp cho cao hơn nữa x khi x \to 0 .

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

5. Các VCB bé bỏng tương tự cần thiết chú ý:

Nếu x \to 0 thì:

{\sin}x \sim x , {\tan}x \sim x , 1 - \cos x \sim { \dfrac{1}{2}}x^2 ; {\arcsin}x \sim x

(e^x-1) \sim x , ln(1+x) \sim x , \left[ {{{\left( {1 + x} \right)}^a} - 1} \right] \sim ax

6. Khử dạng vô định:

6.1 Tính hóa học 1:

Nếu \underset{x\to {{x}_{o}}}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{f}{g}=k , f \sim f_1; g \sim g_1 thì \underset{x\to {{x}_{o}}}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{{{f}_{1}}}{{{g}_{1}}}= k

Chứng minh

Thật vậy: \underset{x \to x_o}{\mathop{\lim}} \, \dfrac{f}{g} = \underset{x \to x_o}{\mathop{\lim}} \, { \dfrac{f}{f_1}}.{ \dfrac{f_1}{g_1}}.{ \dfrac{g_1}{g}} = \underset{x \to x_o}{\mathop{\lim}} \, { \dfrac{f_1}{g_1}}

Ví dụ: \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{\ln (1+2x)}{{{e}^{3x}}-1}=\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{2x}{3x}= \dfrac{2}{3}

6.2 Tính hóa học 2:

Nếu {\alpha}(x) = \theta({\beta}(x)) trong một quy trình thì {\alpha}(x)+ {\beta}(x) \sim {\beta}(x) .

Như vậy tổng của nhị VCB tương tự với VCB sở hữu thấp cấp rộng lớn.

Ví dụ:

1.\underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{1-\cos 5x}{{{\sin }^{2}}2x} \underset{=}{VCB} \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\dfrac{1}{2}(5x)^2}{(2x)^2} = \dfrac{25}{8} \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{x^2}{x^2} = \dfrac{25}{8}

2. \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{\ln (1-3x)}{tan2x} \underset{=}{VCB} \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{-3x}{2x} = -\dfrac{3}{2}

3. \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{x+{{\sin }^{2}}x+t{{g}^{3}}x}{2x+{{x}^{3}}+4{{x}^{5}}}

Xem thêm: cúng 3 tháng 10 ngày cho bé

4. \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{\ln (1+tgx)}{x+{{\sin }^{3}}x}

5. \underset{x\to 0}{\mathop{\lim }}\, \dfrac{\ln (1-2x{{\sin }^{2}}x)}{\sin {{x}^{2}}.tgx}

Trang: 1 2