CURRENT YIELD LÀ GÌ

Excel cho onfire-bg.com 365Excel cho onfire-bg.com 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm YIELD trong onfire-bg.com Excel.

Bạn đang xem: Current yield là gì

Bạn đang xem: Current yield là gì

Mô tả

Trả về lợi tức của một chứng khoán trả lãi định kỳ. Hãy dùng hàm YIELD để tính toán lợi tức trái phiếu.

Cú pháp

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, )

Quan trọng: Ngày nên được nhập bằng cách dùng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Cú pháp hàm YIELD có các đối số sau đây:

Settlement Bắt buộc. Ngày thanh toán chứng khoán. Ngày thanh toán chứng khoán là ngày sau ngày phát hành khi chứng khoán được bán cho người mua.

Maturity Bắt buộc. Ngày đáo hạn của chứng khoán. Ngày đáo hạn là ngày mà chứng khoán hết hạn.

Rate Bắt buộc. Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán.

Pr Bắt buộc. Giá chứng khoán theo mệnh giá 100 đô-la.

Redemption Bắt buộc. Giá trị hoàn trả của chứng khoán trên mỗi $100 mệnh giá.

Frequency Bắt buộc. Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm. Đối với thanh toán hàng năm, tần suất = 1; đối với nửa năm, tần suất = 2; đối với hàng quý, tần suất = 4.

Basis Tùy chọn. Loại cơ sở đếm ngày sẽ dùng.

Cơ sở

Cơ sở đếm ngày

0 hoặc bỏ qua

US (NASD) 30/360

1

Thực tế/thực tế

2

Thực tế/360

3

Thực tế/365

4

European 30/360

Chú thích

Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Xem thêm: Bia Sài Gòn Hà Nội ) - Bsh : Công Ty Cổ Phần Bia Sài Gòn

Các đối số settlement, maturity, frequency và basis bị cắt cụt thành số nguyên.

Nếu settlement hoặc maturity không phải là ngày hợp lệ, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu rate Nếu pr ≤ 0 hoặc nếu redemption ≤ 0, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu frequency là bất kỳ số nào khác 1, 2 hoặc 4, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu basis 4, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu settlement ≥ maturity, hàm YIELD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu chỉ có một kỳ phiếu lãi hoặc ít hơn tính đến khi hoàn trả, hàm YIELD được tính như sau:


*

trong đó:

A = số ngày tính từ đầu kỳ phiếu lãi tới ngày kết toán (ngày dồn tích).

DSR = số ngày từ ngày kết toán đến ngày hoàn trả.

E = số ngày trong kỳ phiếu lãi.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

xổ số miền nam