denial la gi

/di'naiəl/

Thông dụng

Danh từ

Sự kể từ chối, sự khước từ; sự phủ nhận
denial of a truth
sự không đồng ý một sự thật
denial of a request
sự kể từ chối một yêu thương cầu
a flat denial
sự kể từ chối dứt khoát

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) sự phủ định

Kỹ thuật công cộng

phủ nhận
channel denial
sự không đồng ý lối kênh
sự phủ định
sự kể từ chối
denial of service
sự kể từ chối dịch vụ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
statement abnegation , abstaining , adjuration , brush-off , cold shoulder * , contradiction , controversion , declination , disallowance , disapproval , disavowal , disclaimer , dismissing , disproof , dissent , forswearing , gainsaying , ni , negation , negative , nix * , nonacceptance , noncommittal , no way , prohibition , protestation , rebuff , rebuttal , refraining , refusing , refutal , refutation , rejecting , rejection , renegement , renouncement , renunciation , repudiating , repudiation , repulse , retraction , turndown , veto , disaffirmance , disaffirmation , abjuration , abnegation , abstinence , controverting , disacknowledgment , never , refusal , traverse

Từ trái ngược nghĩa