elevation là gì

/ˌɛləˈveɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thổi lên, sự đem lên, sự giương lên; sự ngửng lên; sự ngước lên
Sự nâng lên phẩm giá
(quân sự) góc nâng (góc thân ái nòng súng và đàng ở ngang)
Độ cao (so với mặt mũi biển)
(kỹ thuật) mặt; mặt mũi chiếu
Tính cao niên, tính hùng vĩ, tính thanh nhã (văn)

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự nâng, sự đem lên, góc nâng, quy tắc chiếu thẳnggóc

Hóa học tập & vật liệu

dâng
capillary elevation
dâng mao dẫn

Toán & tin

sự đem lên, sự nâng lên; độ; quy tắc chiếu trực tiếp góc
front elevation
mặt trước
side elevation
mặt bên

Xây dựng

cốt xây dựng
điểm chừng cao
độ chênh cao
mặt trực tiếp đứng
sự trục tải

Điện lạnh

trắc diện

Kỹ thuật công cộng

hình chiếu đứng
chiều cao
elevation head
chiều cao cột áp
cốt
cột
nâng
angle of elevation
góc nâng
elevation angle
góc nâng
elevation angle scintillation
sự lấp láy của góc nâng
elevation correction
điều chỉnh góc nâng
elevation error
sai số góc nâng
elevation plant
thiết bị nâng
elevation pointing angle
góc nâng nom bằng
elevation-angle error
sai số góc nâng
geometric orbit elevation
góc nâng quy trình hình học
horizon elevation angle
góc nâng chân trời
individual elevation
sự nâng riêng rẽ lẻ
main beam elevation angle
góc nâng búp chính
main beam elevation angle
góc nâng thùy chính
minimum usable angle of elevation
góc nâng ít nhất sử dụng được
molecular elevation of boiling point
sự nâng điểm sôi tự phân tử
self-elevation floating platform
sàn nổi tự động nâng
shot elevation
độ nâng của hóa học nổ
street elevation
sự nâng mặt mũi phố
structural elevation
khối nâng cấu tạo
structural elevation
kiến trúc nâng
terrestrial elevation angle
góc nâng bên trên mặt mũi trời
zero elevation
độ thổi lên vày không
độ cao
độ nhô
mặt tách đứng
mặt chiếu

Giải quí EN: In an engineering drawing, the front, rear, or side view(s) of a structure.

Xem thêm: 1 yuan 1999 bằng bao nhiêu tiền việt

Bạn đang xem: elevation là gì

Giải quí VN: Trong vẽ kỹ thuật: này là mặt mũi trước, sau và mặt mũi của vật thể.

lateral elevation
mặt chiếu bên
mực nước dâng
sự nâng
individual elevation
sự nâng riêng rẽ lẻ
molecular elevation of boiling point
sự nâng điểm sôi tự phân tử
street elevation
sự nâng mặt mũi phố
sự nâng lên
sự tăng
trắc dọc

Địa chất

chừng cao, mốc chừng cao, hình chiếu trước, hình chiếu trực tiếp đứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acclivity , altitude , ascent , boost , eminence , heave , hill , hillock , hoist , levitation , mountain , platform , ridge , rise , roof , top , uplift , upthrow , aggrandizement , apotheosis , deification , ennoblement , exaltation , exaltedness , glorification , grandeur , immortalization , lionization , loftiness , magnification , nobility , nobleness , preference , preferment , prelation , raise , sublimity , upgrading , height , jump , promotion , upgrade , advancement , dignity , prominence

Từ trái khoáy nghĩa