extract là gì

/v. ɪkˈstrækt , ˈɛkstrækt ; n. ˈɛkstrækt/

Thông dụng

Danh từ

Đoạn trích
(hoá học) phần chiết
(dược học) cao

Ngoại động từ

Trích (sách); chép (trong đoạn sách)
Nhổ (răng...)
Bòn rút, moi
Hút, bóp, nặn
Rút đi ra (nguyên tắc, sự mến thú)
(toán học) khai (căn)
(hoá học) chiết

hình thái từ

  • V-ing: extracting
  • V-ed: extracted

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

chất phân tách ra
chất trích ly

Toán & tin

trích, khai (căn)
extract a root of a number
khai căn một số

Y học

chiết xuất

Kỹ thuật cộng đồng

chiết ra
hút ra
khai căn
extract a root of a number
khai căn một số
ngâm chiết
phần chiết
fluid extract
phần phân tách lỏng
liquid extract
phần phân tách lỏng
malt extract
phần phân tách lộc mạch
solid extract
phần phân tách rắn
sự chiết
rút
sự tách
tách ra

Kinh tế

phần chiết
barley extract
phần phân tách của đại mạch
beef extract
phần phân tách của thịt bò
bitter almond extract
phần phân tách phân tử hạnh nhân
coffee extract
phần phân tách coffe tan
malt extract
phần phân tách lộc mạch
tea extract
phần phân tách nước chè
sự tách ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abstract , citation , clipping , concentrate , cutting , decoction , distillate , distillation , elicitation , essence , excerpt , infusion , juice * , passage , quotation , selection , decoctum , extraction , genealogy , gobbet , quintessence , recycling
verb
avulse , bring out , catheterize , cull , derive , distill , eke out , elicit , eradicate , evoke , evulse , exact , express , extirpate , extort , extricate , garner , gather , get , glean , obtain , pick up , pluck , press out , pry , pull , reap , secure , select , separate , siphon , squeeze , take , tear , uproot , weed out , withdraw , wrest , wring , yank , abridge , abstract , bring forth , choose , cite , condense , copy , cut out , deduce , educe , evolve , excerpt , quote , shorten , concentrate , decoct , decoction , draw , elute , essence , exhaust , gut , pry out , quotation , reflux , remove

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: extract là gì

Xem thêm: sàn giao dịch bitcoin lớn nhất thế giới

NHÀ TÀI TRỢ