Fe Hcl = Fecl2 H2

Fe + HCl → FeCl2 + H2 được thpt Sóc Trăng biên soạn là phản nghịch ứng hóa học. Ngôn từ tài liệu giúp chúng ta học sinh viết đúng thành phầm của phản bội ứng khi cho Fe tác dụng HCl, thành phầm sinh ra là muối bột sắt II với giải phóng khí hidro. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Fe hcl = fecl2 h2


3. Điều khiếu nại phản ứng Sắt tác dụng với axit clohidric

Nhiệt độ thường

4. Cách tiến hành phản ứng Fe chức năng với HCl

Cho một ít sắt kẽm kim loại Fe vào lòng ống nghiệm, bé dại 1 – 2 ml dung dịch axit HCl vào ống thử đã vứt sẵn mẩu Fe.

Bạn đã xem: fe + HCl → FeCl2 + H2


5. Hiện tượng kỳ lạ sau phản bội ứng Fe tính năng với HCl

Kim các loại bị tan dần, đồng thời gồm bọt khí ko màu thoát ra

Axit clohicđric là axit mạnh, có khả năng chức năng với sắt kẽm kim loại đứng trước hidro. Và khi cho Fe chức năng với axit HCl chỉ đến muối sắt (II)

4. Thông tin mở rộng tính hóa chất của Fe

 Tác dụng cùng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2

*
Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

Với lưu giữ huỳnh: fe + S

*
FeS

Ở ánh nắng mặt trời cao, sắt phản bội ứng được với tương đối nhiều phi kim.

Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng cùng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng cùng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không chức năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Kim loại Fe không phản ứng được với

A. Dung dịch HCl

B. Hỗn hợp H2SO4 loãng

C. Dung dịch CuCl2

D. H2SO4 đặc, nguội


Đáp án D

Câu 2. Để nhận thấy sự có mặt của fe trong lếu hợp gồm Fe với Ag rất có thể dùng hỗn hợp nào

A. HCl

B. AgNO3

C. H2SO4 đặc, nguội

D. NaOH


Đáp án C

Câu 3. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. NaCl được dung làm muối nạp năng lượng và bảo vệ thực phẩm.

B. HCl tác dụng với sắt tạo thành muối fe (III)

C. Axit HCl vừa bao gồm tính oxi hóa, vừa gồm tính khử.

D. Nhỏ tuổi dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl, bao gồm kết tủa trắng.


Đáp án B

A. Đúng

B. Sai

HCl tan các trong nước

C. Đúng

D. Đúng

Tạo kết tủa AgCl

AgNO3 + HCl→ AgCl + HNO3


Câu 4. Kim loại công dụng với hỗn hợp HCl và công dụng với khí Cl2 đầy đủ thu được cùng một muối là

A. Fe

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Đáp án B

Kim loại công dụng với HCl và với Cl2 mang lại cùng 1 các loại muối clorua là Zn.

Loại A bởi Fe mang lại 2 loại muối (FeCl2, FeCl3)

Loại B với D vày không phản bội ứng cùng với HCl


Câu 5. Trong phòng thí nghiệm hoàn toàn có thể điều chế khí hidro clorua bằng cách

A. Mang đến NaCl tinh thể chức năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

B. Mang lại NaCl tinh thể tính năng với HNO3 đặc, đun nóng.

C. Mang lại NaCl tinh thể tính năng với H2SO4 loãng, đun nóng.

D. Mang đến NaCl tinh thể công dụng với HNO3 loãng, đun nóng.


Đáp án A

Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí hiđro clorua bằng cách: mang đến NaCl tinh thể tính năng với H2SO4 đặc, đun nóng.

NaCl rắn + H2SO4 quánh → NaHSO4 + HCl


Câu 6. mang đến 8,4 gam một kim loại hóa trị II làm phản ứng hết với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 3,36 lít H2 (đktc). Kim loại đó là

A. Ca

B. Ba

C. Fe

D. Mg


Đáp án C

nH2 = 0,15 mol

Bảo toàn electron

2nM = 2nH2 ⇒ nM = nH2 = 0,15 mol

⇒ M = 8,4 / 0,15 = 56 (Fe)


Câu 7. đến 8,85 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al, Mg công dụng với dung dịch HCl dư, nhận được 8,96 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm trọng lượng của Al trong X là

A. 69,23%

B. 54,24%

C. 45,76%

D. 51,92%


Đáp án C

nH2 = 0,3 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,85 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 8,85 (2)

Giải hệ (1) với (2) ⇒ nAl = 0,15 (mol); nMg = 0,2 mol

⇒ %mAl = 0,15.27/8,85 .100% = 45,76%


Câu 8. Sắt công dụng với H2O nghỉ ngơi nhiệt độ cao hơn nữa 570oC thì tạo nên H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. Fe(OH)2.


Đáp án A

Câu 9. phối hợp 10 gam tất cả hổn hợp bột Fe với Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, chiếm được 1,12 lít hidro (đktc) cùng dd X. đến dd X công dụng với dd NaOH rước dư. đem kết tủa thu được mang nung nóng trong không gian đến trọng lượng không thay đổi thu được chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:

A. 16 gam.

Xem thêm: Điểm danh một vài trò chơi siêu hấp dẫn tại nhà cái HR99

B. 11,6 gam.

C. 12 gam.

D. 15 gam.


Đáp án C

nH2(đktc) = 1,12: 22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo phương trình chất hóa học (1): nFe = nH2 = 0,05 (mol) → mFe = 0,05×56 = 2,8 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 10 – 2,8 =7,2 (g) → nFe2O3 = 7,2 : 160 = 0,045 (mol)

Theo phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,05 (mol)

Theo phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

dung dịch X nhận được chứa: FeCl2: 0,05 (mol) và FeCl3: 0,1 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa chiếm được Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3

Nung 2 kết tủa này chiếm được Fe2O3

BTNT “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,05 + 0,1)/2 = 0,075 (mol)

→ mFe2O3 = 0,075 × 160 = 12 (g)


Câu 10. Có 4 sắt kẽm kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg vào dãy chuyển động hoá học. Biết rằng:

X với Y tính năng với hỗn hợp HCl giải tỏa khí hidro.

Z với T ko phản ứng với dung dịch HCl.

Y tác dụng với hỗn hợp muối của X và giải phóng X.

T công dụng được với hỗn hợp muối của Z và giải phóng Z.

Hãy xác minh thứ tự thu xếp nào sau đây là đúng (theo chiều chuyển động hóa học giảm dần)

A. Y, T, Z, X

B. T, X, Y, Z

C. Y, X, T, Z

D. X, Y, Z, T


Đáp án C

X, Y phản bội ứng được cùng với HCl => X, Y đứng trước H vào dãy hoạt động hóa học

Z, T ko phản ứng cùng với HCl => Z, T lép vế H vào dãy hoạt động hóa học

=> X, Y gồm tính khử mạnh hơn Z, T. Giờ đồng hồ chỉ đối chiếu Z và T

T đẩy được Z thoát khỏi muối của Z => T bao gồm tính khử mạnh mẽ hơn Z

=> Z là có tính khử yếu đuối nhất


Câu 11. Khi pha trộn FeCl2 bằng cách cho Fe công dụng với dung dịch HCl. Để bảo vệ dung dịch FeCl2 thu được không trở nên chuyển thành hợp hóa học sắt (III), bạn ta có thể cho chế tạo dung dịch

A. Một lượng sắt dư .

B. Một lượng kẽm dư.

C. Một lượng HCl dư.

D. Một lượng HNO3 dư.


Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không khí oxi biến thành muối Fe3+. Để bảo quản FeCl2 tín đồ ta thêm một lương sắt vì: sắt + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không dùng HNO3 vị HNO3 oxi hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không cần sử dụng Zn sẽ tạo nên ra một lượng muối Zn2+,

Không dùng HCl sẽ không còn ngăn cản quá trình tạo Fe3+.


Câu 12. Khử m gam Fe3O4 bởi khí H2 thu được hổn phù hợp X có Fe và FeO, các thành phần hỗn hợp X công dụng vừa không còn với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Cực hiếm của m là

A. 46,4 gam.

B. 23,2 gam.

C. 11,6 gam.

D. 34,8 gam.


Đáp án B

Theo bài ra, xác minh được sau phản ứng chỉ chiếm được FeSO4

→ nFeSO4 = nSO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nguyên tố fe → nFe3O4 = 0,3 : 3 = 0,1 mol

→ m = 0,1.232 = 23,2 gam.


……………………………..

Mời những bạn bài viết liên quan một số tài liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã chuyển tới chúng ta bộ tài liệu rất hữu ích Fe + HCl → FeCl2 + H2. Để có công dụng cao rộng trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu chăm đề Toán 9, chuyên đề đồ gia dụng Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.



Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền nội dung bài viết thuộc trường thpt Sóc Trăng. đầy đủ hành vi xào luộc đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (onfire-bg.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger mô tả via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết ngay gần đây


*

Đoạn văn giờ đồng hồ Anh về người nổi tiếng (22 mẫu)


1 ngày trước
*

Viết đoạn văn về gia đình bằng giờ Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


2 tuần trước
*

Bộ đề thi giờ Anh KET


2 tuần trước
*

Học lực khá hãy lựa chọn ngành làm sao khối A


3 tuần trước

Được 18, 19, 20 điểm khối C đề nghị học ngôi trường nào, ngành nào


3 tuần trước
*

Được 22 điểm nên lựa chọn học trường như thế nào khối A, B, C, D


3 tuần trước

Được 24, 25, 26, 27 điểm khối C nên chọn lựa học ngôi trường nào, ngành nào


3 tuần trước

Được 21, 22, 23 điểm khối B cần học ngôi trường nào, ngành nào


3 tuần trước

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường đề xuất được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình phê chuẩn này mang đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực nằm trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.711)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng đầu button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả search kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!
Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile