gia hạn nộp bctc 2017

Tổng viên Thuế một vừa hai phải sở hữu Thông báo về thời hạn nộp BCTC và làm hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN 2017 , mặt khác là sự tăng cấp những phần mềm HTKK. Cụ thể:

1. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Bạn đang xem: gia hạn nộp bctc 2017

Thời hạn nộp Hồ nguyên sơ quyết toán thuế thu nhập công ty và Báo cáo tài chủ yếu năm 2017 so với những công ty sở hữu năm tài chủ yếu kết đốc vào trong ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, vì thế ngày 31/3/2018 là ngày ngủ theo gót quy lăm le nên thời hạn nộp Hồ nguyên sơ quyết toán thuế thu nhập công ty và Báo cáo tài chủ yếu năm 2017 là ngày thứ hai (02/4/2018). Đề nghị Quý Doanh nghiệp nộp Hồ nguyên sơ thuế, Báo cáo tài chủ yếu đích thời hạn quy lăm le.

2. Nâng cấp cho phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên phiên bản 3.8.2, phần mềm Khai thuế qua chuyện mạng (iHTKK) phiên phiên bản 3.6.2, phần mềm Thuế năng lượng điện tử (eTax) phiên phiên bản 1.4.2

-   Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính:

      + Bổ sung Sở report tài chủ yếu giành cho công ty một vừa hai phải và nhỏ hoạt động và sinh hoạt liên tiếp kiểu mẫu B01a.

      + Bổ sung Sở report tài chủ yếu giành cho công ty một vừa hai phải và nhỏ hoạt động và sinh hoạt liên tiếp kiểu mẫu B01b.

      + Bổ sung Sở report tài chủ yếu giành cho công ty một vừa hai phải và nhỏ hoạt động và sinh hoạt ko liên tiếp.

       + Bổ sung Sở report tài chủ yếu giành cho công ty siêu nhỏ.

-     Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Sở Tài chính:

+ Tờ khai bổ sung cập nhật 01/TTĐB theo gót TT156: Cho luật lệ kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

   + Tờ khai bổ sung cập nhật 01/TTĐB theo gót TT195: Cho luật lệ kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

   + Tờ khai bổ sung cập nhật 03/TNDN: Cho luật lệ kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04

      + Tờ khai bổ sung cập nhật 01/GTGT: Cho luật lệ kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

      + Tờ khai bổ sung cập nhật 01/TĐ-GTGT: Cho luật lệ kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT

      + Tờ khai bổ sung cập nhật 03/TĐ-TAIN: Cho luật lệ kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

Xem thêm: gió phơn là gió

   + Tờ khai bổ sung cập nhật 03A/TĐ-TAIN: Cho luật lệ kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

       + Tờ khai bổ sung cập nhật 03/LNCL-XSDT: Cho luật lệ kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

-         Đáp ứng nghị lăm le 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

       Tờ khai Quyết toán thuế TNDN kiểu mẫu 03/TNDN bổ sung cập nhật thêm thắt 4 phụ lục mới:

       + Bổ sung phụ lục tin tức về mối liên hệ links và thanh toán giao dịch links kiểu mẫu 01

      + Bổ sung phụ lục Danh mục những vấn đề, tư liệu cần thiết hỗ trợ bên trên làm hồ sơ vương quốc kiểu mẫu 02

      + Bổ sung phụ lục Danh mục những vấn đề, tư liệu cần thiết hỗ trợ bên trên làm hồ sơ toàn thị trường quốc tế kiểu mẫu 03

       + Bổ sung phụ lục Kê khai vấn đề report ROI liên vương quốc kiểu mẫu 04

-     Đáp ứng Tờ trình Sở số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng viên Thuế về sự việc liên kết tài liệu kể từ Tập đoàn Xăng dầu nước Việt Nam cho tới ban ngành Thuế (riêng phần mềm eTax):

      + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua sắm xăng dầu (mẫu số 01a theo gót mon, kiểu mẫu 01b theo gót quý).

       + Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động và sinh hoạt bán sản phẩm kiểu mẫu số 02.

       + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản phẩm hoạt động và sinh hoạt sale kiểu mẫu số 03.

Xem thêm: half angel half devil tattoo

3. Nâng cấp cho phần mềm iTaxViewer 1.4.4

          Nâng cấp cho phần mềm iTaxViewer phiên phiên bản 1.4.4 đáp ứng nhu cầu những nội dung tăng cấp của những phiên phiên bản phần mềm HTKK, iHTKK, eTax nêu bên trên.

          Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế sở hữu tương quan cho tới nội dung tăng cấp nêu bên trên, tổ chức triển khai cá thể nộp thuế dùng những kiểu mẫu biểu kê khai bên trên phần mềm HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho cho những phiên phiên bản trước đó.