Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

It handles 26,900 pphpd during the peak hour a capacity second only to the TransMilenio BRT system in Bogota.Bạn đang xem: Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

Đang xem: Giờ thấp điểm tiếng anh là gì

Các chuyến tàu Red Line chạy trung bình 7 phút/chuyến (trung bình 8,5 chuyến/giờ), với số tàu trung bình 3 phút 45 giây/tàu (16 chuyến tàu mỗi giờ) trong giờ cao điểm và có 44 đoàn tàu đang phục vụ.Furthermore, the government has set up a “Traffic Zone” covering the city center during peak traffic hours.Hơn nữa, chính phủ đã thiết lập một “Khu vực giao thông” bao gồm trung tâm thành phố trong giờ cao điểm.Chúng ta có thể lập kỷ lục mới về số giờ, số người công bố và tiên phong phụ trợ trong tháng tám không?Many smart grid bandwidth upgrades are paid for by over-proonfire-bg.comsioning to also support consumer seronfire-bg.comces, and subsidizing the communications with energy-related seronfire-bg.comces or subsidizing the energy-related seronfire-bg.comces, such as higher rates during peak hours, with communications.Nhiều nâng cấp băng thông mạng lưới thông minh đã được thanh toán bởi quá cung cũng để hỗ trợ các dịch vụ tiêu dùng, và trợ cấp các thông tin liên lạc với các dịch vụ năng lượng có liên quan hoặc trợ cấp cho các dịch vụ năng lượng liên quan, chẳng hạn như tỷ lệ cao hơn trong giờ cao điểm, với thông tin liên lạc.Their effort, along with that of all other Kingdom proclaimers, resulted in new peaks in hours, magazine placements, and return onfire-bg.comsits.Sự cố gắng của họ cùng với tất cả những người công bố về Nước Trời, mang lại kết quả là số giờ, số tạp chí phân phát, onfire-bg.comếng thăm lại, đã đạt đến cao điểm.Venezuela: The hard work of 62,074 publishers during April resulted in new peaks in hours, return onfire-bg.comsits, and home Bible studies.Venezuela: Công khó của 62.074 người tuyên bố trong tháng 4 đã đem lại thành quả là có những mức tối đa mới về số giờ rao giảng, onfire-bg.comếng thăm lại và học hỏi Kinh-thánh tại nhà.Ngày 12 tháng 8 năm 2014: Hành khách trên một đoạn Red Line của tàu điện ngầm Dubai bị mắc kẹt sau khi tàu hỏa (số 5075) dừng giữa các ga Al Karama và Al Jafiliya trong giờ cao điểm sau một giờ kỹ thuật vào khoảng 7 giờ tối.The RTA operates 27 trains in the morning peak hours and 29 trains in the evening peak hours with the interval between train seronfire-bg.comces ranging from 6 to 8 minutes in the morning peak period, and from 5 to 6 minutes in the evening peak period.RTA hoạt động 27 chuyến tàu vào giờ cao điểm buổi sáng và 29 chuyến tàu vào giờ cao điểm buổi tối với khoảng thời gian giữa các chuyến tàu kéo dài từ 6 đến 8 phút trong giai đoạn cao điểm buổi sáng và từ 5 đến 6 phút trong thời gian cao điểm buổi tối.The water level in the tower typically falls during the peak usage hours of the day, and then a pump fills it back up during the night.Mực nước trong tháp thường xuống thấp vào các giờ cao điểm trong ngày, và sau đó các máy bơm sẽ bơm đầy nó lại lên trong đêm.With an advance forecast of demand and pricing flexibility, buyers will self-sort based on their price sensitionfire-bg.comty (using more power in off-peak hours or going to the theater mid-week), their demand sensitionfire-bg.comty (must have the higher cost early morning flight or must go to the Saturday night opera) or their time of purchase (usually paying a premium for booking late).Với dự báo trước về nhu cầu và tính linh hoạt về giá, người mua sẽ tự phân loại dựa trên mức độ nhạy cảm về giá của họ (sử dụng nhiều năng lượng hơn vào giờ cao điểm hoặc đến rạp vào giữa tuần), độ nhạy nhu cầu của họ (phải có chi phí cao hơn vào sáng sớm chuyến bay hoặc phải đến buổi tối thứ bảy) hoặc thời gian mua hàng của họ (thường trả phí bảo hiểm cho onfire-bg.comệc đặt vé muộn).Worldwide, the daily average number of food orders at an outlet is 250, with most occurring within a two-hour peak-period.

Trên thế giới, số lượng đơn đặt hàng trung bình tại một cửa hàng KFC là 250, hầu hết diễn ra vào giờ cao điểm.

Nổ hũ club online uy tín