jabber la gi

/'dʒæbə/

Thông dụng

Danh từ

Lời thưa lúng búng
Lời thưa tía lia ko mạch lạc; điều thưa huyên thiên

Động từ

Nói lúng búng
Nói tía lia ko mạch lạc; thưa huyên thiên

hình thái từ

  • V:jabbered
  • Ving: jabbering

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
babble , blather * , chatter , drivel , gab , go on and on , jaw , mumble , murmur , mutter , prate , ramble , run rẩy off at mouth , shoot the breeze * , talk , tattle , utter , yak , yap , blather , gabble , gibber , prattle , blabber , chitchat , clack , palaver , rattle , run rẩy on , chat , gibberish
noun
blather , blatherskite , double talk , gabble , gibberish , jabberwocky , jargon , nonsense , prate , prattle , twaddle , babble , blab , blabber , chat , chitchat , palaver , small talk

Từ trái khoáy nghĩa