kho qua tieng anh

Elsa Chịu đựng đựng nhiều gian trá khổ qua trong năm mon ở trong những trại triệu tập của Đức”.

Elsa endured many hardships during her years in German concentration camps.”

Bạn đang xem: kho qua tieng anh

Cậu cứ treo diện mạo khổ qua hầm ớt kể từ khi tất cả chúng ta về bên sau chuyến săn bắn phun.

You've got a face lượt thích a wounded bear ever since we got back from that hunting trip.

(Gia-cơ 1:17) Thật vậy, Kinh Thánh đã cho thấy Đức Giê-hô-va yên ủi những người dân đang được nhức khổ qua vô số cách.

(James 1:17) In fact, the Bible reveals that Jehovah supplies comfort in various ways to tướng those in need.

Sự trống vắng luôn luôn cút trước bọn chúng ta; cảm xúc trống vắng tiếp tục lại tiếp cận sau thời điểm nỗi nhức khổ qua cút.

The void precedes us; the void will close in again after our brief passage.

(Ma-thi-ơ 11:28) Phải chăng “thời thế và sự bất trắc” đã thử cuộc sống các bạn buồn khổ qua những tay nghề nhức đớn?

(Matthew 11:28) Have “time and unforeseen occurrence” marred your life with painful experiences?

Một bạn dạng Kinh Thánh (The Interpreter’s Bible) giải thích: “Chúng tao yên ủi một người đang được nhức khổ qua việc gom người ấy nhận thêm mạnh mẽ nhằm Chịu đựng đựng”.

The Interpreter’s Bible explains: “We comfort a sufferer when we give him courage to tướng bear his pain.”

Khi nói đến lòng nhân ái, nhập khoảng thời gian rất ngắn này trên đây, tôi ko suy nghĩ tới sự trợ hỗ trợ cho nỗi nhức khổ qua việc ban trừng trị vật hóa học của tất cả chúng ta.

In speaking of charity, I vì thế not at this moment have in mind the relief of the suffering through the giving of our substance.

Điều sau cuối, một người vâng theo đuổi tin vui học tập hiểu được Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem dự định giải quyết và xử lý dứt khoát yếu tố túng khổ qua Nước của Ngài.

Finally, individuals who heed the good news learn that Jehovah God has purposed to tướng solve the problem of poverty once and for all by means of his Kingdom.

24 Mọi nhức khổ chuẩn bị qua đi

24 An End to tướng All Problems

Cuối nằm trong, tuần lễ khốn khổ tiếp tục qua.

That miserable week was ended, at last.

Tới trên đây, toàn bộ những gian trá khổ vừa vặn qua của Cửa Hàng chúng tôi đã trở nên gạt bỏ.

By then all our past sufferings were forgotten.

Mọi nhức khổ chuẩn bị qua đi

An End to tướng All Problems

Xem thêm: tripod là gì

Nỗi thống khổ, tiếp tục qua!

Common woe, be done!

4 Thoạt suy nghĩ thì một người hoàn toàn có thể nhận định rằng không tồn tại lý lẽ này khá vững chãi nhằm Đức Chúa Trời được chấp nhận toàn thể thế giới Chịu đựng khổ qua xuyên suốt bao thế kỷ cho tới ni.

4 A person may at first think that there could be no reason great enough for God to tướng allow all the human suffering that has been experienced over the centuries.

Một mẩu mộc hiện giờ đang bị kéo lê, với việc chậm rãi nhức khổ, ngang qua mặt phẳng sàn xào xạo.

As if a piece of lumber were being dragged, with agonizing slowness, across a gritty surface.

Nó có lẽ rằng khổ cực tuy nhiên tôi sẵn lòng trải qua nhức khổ để sở hữu được vấn đề này.

It may be painful but I am willing to tướng go through it to tướng get that.

Hàm ý tiếp tục thưa rõ: tao cút nhập núi với tư cơ hội của một cá thể, tuy nhiên qua rất rất khổ, qua quyết tử, tao trỗi lên trở thành một xã hội nhưng mà một đợt nữa xác nhận lại ý nghĩa sâu sắc của vị trí bên trên hành tinh anh.

And the metaphor is clear: you go into the mountain as an individual, but through exhaustion, through sacrifice, you emerge as a community that has once again reaffirmed its sense of place in the planet.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời mang đến tất cả chúng ta sự lý giải uy tín về thời kỳ khốn khổ này qua Lời của Ngài.

However, a reliable explanation of these distressing days is available from God in his Word.

Lái xe taxi rất rất khổ nhập 5 năm qua, dành riêng dụng chi phí để mang phu nhân và con cái cho tới trên đây.

Pushing around his cab for the past five years, saving up to tướng bring his wife and his kid here.

Tôi cứ suy nghĩ tối thiểu thì tôi sẽ rất cần... trải qua khổ sở.

I expected it to tướng be traumatic, to tướng say the least.

Tại sao Ngài lại được chấp nhận sự nhức khổ tiếp nối qua biết bao thế kỷ như vậy?

Why has he allowed suffering to tướng exist all these many centuries?

Sau những rất rất khổ tiếp tục trải qua, tất cả chúng ta tiếp tục tổn thất tất cả.

After all we've been through, we're gonna lose it all.

Qua sướng qua khổ.

Xem thêm: mission statement là gì

For better or worse.

“Người tao bị tiêu diệt tràn trề niềm hạnh phúc vì như thế khổ ải vừa vặn qua

The dead are by far the more numerous.’