KHU PHỐ 3

"id":2155645,"unique":2155645,"tag_name":"div","type":95,"type_config":"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"is_auto_height":0,"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider":"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"config_slider_thumb":<>,"style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_thumb_item_active":<>,"class_thumb_item":"","style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"language":"vn":"label_sort":"Sắp xếp","option_default_sort":"Mặc định","label_change_limit":"Hiển thị","option_default_change_limit":"Mặc định","empty_data":"Không có tin tức cho loại dữ liệu này","type_pagi":"","responsive":"1024":<>,"768px":<>,"640px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"config_slider_thumb":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"config_slider":"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"480px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":"style":"next":<>,"prev":<>,"style_hover":"next":<>,"prev":<>,"config_slider_thumb":<>,"style_item":"style":"background-color":"#fff","style_hover":<>,"style_pagi":"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>,"config_slider":"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"375px":<>,"320px":<>,"auto_calc_height_item":1,"parent_widget_id":2155641,"parent_widget_type":40,"content_type":5,"content_setting":"api_unique":"","query":<>,"order":<>,"limit":4,"content_field":"content","content_data":<"id":503818,"name":"“Ngày hội Đại liên hiệp toàn dân tộc” ở khu phố 3, phường bình yên năm 2018","desc":"Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lậpMặt trận dân tộc thống nhất nước ta (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày11/11/2018, Ban công tác Mặt trận khu phố 3, phường bình an đã tổ chức triển khai “Ngàyhội Đại liên minh toàn dân tộc” ở khu dân cư. Tham dự có các đồng chí: trần Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – quản trị HĐND phường; Nguyễn Thúy hoàn – Phó nhà tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó quản trị UBND phường an toàn và quần chúng. # khuphố. ","content":"Nhân lưu niệm 88 năm Ngày thành lậpMặt trận dân tộc thống nhất việt nam (18/11/1930 - 18/11/2018), ngày11/11/2018, Ban công tác làm việc Mặt trận thành phố 3, phường an ninh đã tổ chức triển khai “Ngàyhội Đại kết hợp toàn dân tộc” ở quần thể dân cư. Tham dự có các đồng chí: è Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thúy trả – Phó công ty tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó chủ tịch UBND phường an ninh và quần chúng khuphố. Ngàyhội bắt đầu với những tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh sôi nổi, đồng thờiBan công tác làm việc Mặt trận - Ban vận động khu phố ôn lại truyền thống vinh quang 88 nămqua của khía cạnh trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộcvận hễ "Toàn dân câu kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu vực dân cư"trong năm 2018, xúc tiến phương hướng tiến hành năm 2019, phát hễ thi đuavà đăng ký thương hiệu thi đua năm 2019. ","image_url":"https://www.onfire-bg.com/datafiles/33337/upload/images/159.jpg","image_thumb_url":"https://www.onfire-bg.com/datafiles/33337/upload/thumb_images/159.jpg","tags":"","count_view":"169","seo_name":"ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-khu-pho-3-phuong-binh-an-nam-2018","date_update":"1632706800","date_created_format":"1632707557","meta_title":"","meta_desc":"","meta_keyword":"","option":"2":"Tin nổi bật">,"name":"","content":<>,"class_name":"","style":"left":"20px","width":"calc(100% - 130px)","height":"auto","top":"20px","background-color":"","background-image":"","background-position-x":"","background-position-y":"","background-size":"","display":"inline-block","vertical-align":"middle","transition":"all 300ms linear","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"","href":"","target":"","parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>,"480px":"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"file":"slider.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-slider w30s-widget-2155645 w30s-widget-unique-2155645","style_class":".w30s-widget-2155645","type_config_slider":"config_slider":"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"config_slider_thumb":<>,"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"auto_calc_height_item":1,"icon":"nextEl":"","prevEl":"","responsive":"1024":<>,"768px":<>,"640px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider_thumb":<>,"config_slider":"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"480px":"icon":"nextEl":"","prevEl":"","config_slider_thumb":<>,"config_slider":"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":"delay":10,"navigation":<>,"freeMode":true,"375px":<>,"320px":<>,"class_pagination":"d-none","class_nav":"","class_thumb":"d-none","widgets":<"id":2155646,"unique":2155646,"tag_name":"div","type":1,"type_config":"origin_width":0,"origin_height":0,"is_img":0,"alt":"","parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null,"content_field":"image_url","content_data":<>,"name":"","content":"content":"","class_name":"","style":"background-repeat":"no-repeat","background-position":"50% 50%","background-size":"cover","width":"40px","height":"40px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":0,"reziable_keep_left":0,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"","href":"","target":"","parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"allow_change_type":false,"file":"image.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-image w30s-widget-2155646 w30s-widget-unique-2155646","style_class":".w30s-widget-2155646","widgets":<>,"id":2155647,"unique":2155647,"tag_name":"h4","type":10,"type_config":,"parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null,"content_field":"name","content_data":<>,"name":"","content":"name":"","class_name":"","style":"height":"17px","width":"calc(100% - 40px)","color":"#424242","font-size":"13px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle","padding":"0px 0px 0px 15px","-webkit-line-clamp":"1","-webkit-box-orient":"vertical","font-weight":"700","font-family":"RobotoCondensed","line-height":"18px","style_hover":,"style_overlay":,"style_hover_overlay":,"setting":"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>,"animation":<>,"link":"type":"page","href":"page-detail","target":"_self","page_type":7,"parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>,"style_custom_hover":<>,"file":"title.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-title w30s-widget-2155647 w30s-widget-unique-2155647","style_class":"h4.w30s-widget-2155647","widgets":<>>
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |