NĂM HỌC MỚI TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng tiếng Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp chúng ta nói tới định kỳ học của bản thân, trường mình sẽ học, môn học tập mình vẫn theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là bao nhiêu.

Bạn đang xem: Năm học mới tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, hội chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: cô giáo thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước người học tập có tác dụng trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài bác (Việc làm cho của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinch ĐH, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình bao gồm sẵn.

▪ Làm Việc tận nơi, không đề xuất vận chuyển.

▪ Thời gian huấn luyện và giảng dạy linh hoạt.

▪ Chỉ cần có máy vi tính kết nối Internet định hình, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn đến câu hỏi dạy dỗ học tập online.

▪ Yêu cầu hội chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp tiếp tục, sửa lỗi đúng lúc, bù đắp lỗ hổng ngay lập tức chớp nhoáng.

Xem thêm: ▷ Norton Security 2021 Crack + Product Key Full Version, Norton Security Premium

▪ Lộ trình có phong cách thiết kế riêng rẽ cho từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa trên mục tiêu, đặc điểm từng ngành câu hỏi của học tập viên.

▪ Học số đông dịp những chỗ, thời hạn năng động.


*

▪ Được học trên môi trường xung quanh chuyên nghiệp 7 năm tay nghề giảng dạy Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra bằng văn phiên bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ đến lúc xong xuôi Áp sạc ra.

▪ khuyến mãi MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh quốc tế và tài liệu trong quy trình học tập.

▪ Đội ngũ giảng viên xịn, trên 900 Toeic.


*

A/an/the là phần lớn tự hết sức rất gần gũi vào tiếng anh, chúng được call là mạo trường đoản cú. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo trường đoản cú không xác minh với mạo từ khẳng định.

*

onfire-bg.com Learning System - Hệ thống học tập tiếng Anh tiếp xúc toàn vẹn cho người new bước đầu.

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |