niu ton la gi

Bách khoa toàn thư hé Wikipedia

Newton (viết tắt là N)(Đọc là Niu tơn) là đơn vị chức năng đo lực vô hệ đo lường và tính toán quốc tế (SI), lấy thương hiệu của phòng bác bỏ học tập Isaac Newton. Nó là 1 đơn vị chức năng dẫn xuất vô SI tức thị nó được khái niệm kể từ những đơn vị chức năng đo cơ bạn dạng.

Bạn đang xem: niu ton la gi

Cụ thể lực vày lượng nhân vận tốc (định luật 2 Newton):

Xem thêm: hack game chạy

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

1 Newton là lực tạo ra cho 1 vật sở hữu lượng 1 kilôgam vận tốc 1 mét bên trên giây bình phương.

Về cơ bạn dạng, đấy là quy ước kể từ khi được đề xướng.

Các ước số-bội số của newton[sửa | sửa mã nguồn]

Các chi phí tố kết phù hợp với đơn vị chức năng newton[sửa | sửa mã nguồn]

Tiền tố Kết phù hợp với đơn vị chức năng newton Giá trị Cách hiểu bội sô
Y YN 1 × 1024 N Yôtanewtơn
Z ZN 1 × 1021 N Zêtanewtơn
E EN 1 × 1018 N Êxanewtơn
P PN 1 × 1015 N Pêtanewtơn
T TN 1 × 1012 N Têranewtơn
G GN 1 × 109 N Giganewtơn
M MN 1 × 106 N Mêganewtơn
k kN 1 × 103 N kilônewtơn
h hN 1 × 102 N héctônewtơn
da daN 1 × 101 N đêcanewtơn
Tiền tố Kết phù hợp với đơn vị chức năng newton Giá trị Cách hiểu ước sô
d dN 1 × 10−1 N đêxinewtơn
c cN 1 × 10−2 N xentinewtơn
m mN 1 × 10−3 N milinewtơn
μ μN 1 × 10−6 N micrônewtơn
n nN 1 × 10−9 N nanônewtơn
p pN 1 × 10−12 N picônewtơn
f fN 1 × 10−15 N femtônewtơn
a aN 1 × 10−18 N atônewtơn
z zN 1 × 10−21 N zeptônewtơn
y yN 1 × 10−24 N yóctônewtơn

Bảng quy đổi độ quý hiếm trong những ước số-bội số không giống nhau[sửa | sửa mã nguồn]

Các bội số-ước số YN ZN EN PN TN GN MN kN hN daN N dN cN mN μN nN pN fN aN zN yN
1 YN 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 1024 1 × 1025 1 × 2626 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045 1 × 1048
1 ZN 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 1022 1 × 1023 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042 1 × 1045
1 EN 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1019 1 × 1020 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039 1 × 1042
1 PN 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1016 1 × 1017 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036 1 × 1039
1 TN 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1013 1 × 1014 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033 1 × 1036
1 GN 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1010 1 × 1011 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030 1 × 1033
1 MN 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 107 1 × 108 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027 1 × 1030
1 kN 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 2624 1 × 1027
1 hN 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023 1 × 1026
1 daN 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022 1 × 1025
1 N 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021 1 × 1024
1 dN 1 × 10−25 1 × 10−22 1 × 10−19 1 × 10−16 1 × 10−13 1 × 10−10 1 × 10−7 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 102 1 × 105 1 × 108 1 × 1011 1 × 1014 1 × 1017 1 × 1020 1 × 1023
1 cN 1 × 10−26 1 × 10−23 1 × 10−20 1 × 10−17 1 × 10−14 1 × 10−11 1 × 10−8 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 101 1 × 104 1 × 107 1 × 1010 1 × 1013 1 × 1016 1 × 1019 1 × 1022
1 mN 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 × 10−2 1 × 10−1 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018 1 × 1021
1 μN 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−23 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−5 1 × 10−4 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015 1 × 1018
1 nN 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−8 1 × 10−7 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012 1 × 1015
1 pN 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−11 1 × 10−10 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109 1 × 1012
1 fN 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−17 1 × 10−16 1 × 10−15 1 × 10−14 1 × 10−13 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106 1 × 109
1 aN 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103 1 × 106
1 zN 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−20 1 × 10−19 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1 1 × 103
1 yN 1 × 10−48 1 × 10−45 1 × 10−42 1 × 10−39 1 × 10−36 1 × 10−33 1 × 10−30 1 × 10−27 1 × 10−26 1 × 10−25 1 × 10−24 1 × 10−23 1 × 10−22 1 × 10−21 1 × 10−18 1 × 10−15 1 × 10−12 1 × 10−9 1 × 10−6 1 × 10−3 1

Chuyển quý phái những đơn vị chức năng khác[sửa | sửa mã nguồn]

Các đơn vị chức năng lực Newton Dyne Lực kilôgam Lực pound Poundal
1 N ≡ 1 kg•m/s2 = 105 dyn ≈ 0.10197 kp ≈ 0.22481 lbF ≈ 7.2330 pdl
1dyn = 10−5 N ≡ 1 g•cm/s2 ≈ 1.0197×10−6 kp ≈ 2.2481×10−6 lbF ≈ 7.2330×10−5 pdl
1 kp = 9.80665 N = 980665 dyn ≡ gn•(1 kg) ≈ 2.2046 lbF ≈ 70.932 pdl
1 lbF ≈ 4.448222 N ≈ 444822 dyn ≈ 0.45359 kp ≡ gn•(1 lb) ≈ 32.174 pdl
1pdl ≈ 0.138255 N ≈ 13825 dyn ≈ 0.014098 kp ≈ 0.031081 lbF ≡ 1 lb•ft/s2
Giá trị của gn dùng vô khái niệm đầu tiên của lực kilôgam được dùng ở phía trên mang đến toàn bộ những đơn vị chức năng trọng lực

Một số ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

  • 1 N là lực tạo ra vày trọng lượng đối với Trái Đất của một vật sở hữu lượng xấp xỉ 102 g (19.8 kg) (tương đương một trái ngược táo nhỏ).
  • Trên mặt phẳng Trái Đất, một lượng 1 kg sinh rời khỏi một lực cỡ 9.81 N (hướng xuống). Một lượng 1 kg ứng với 10 N là 1 lượng thông thường người sử dụng vô cuộc sống từng ngày và vô chuyên môn.
  • Trọng lượng của một người dân có lượng 70 kg đối với Trái Đất là xấp xỉ 687 N.
  • Tích vô vị trí hướng của lực và chừng lâu năm (N•m), một lực 1 N sinh rời khỏi bên trên chừng lâu năm 1 m là 1 joule hoặc jun (Việt Nam), là 1 đơn vị chức năng hệ SI của tích điện.
  • Vì Newton là 1 lực khá nhỏ, bởi vậy người tớ cũng thông thường người sử dụng một đơn vị chức năng không giống nhằm màn trình diễn lực là kilonewtons hoặc kN, vô cơ 1 kN = 1 000 N.
  • Trong ĐK chi chuẩn chỉnh, 1 tấn (1 000 kg) tạo ra trọng tải là 9.8 kN (hay 1 000 kgf).

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Lực
  • Mét
  • Kilôgam