responded la gi

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to respond
Phân kể từ hiện nay tại responding
Phân kể từ quá khứ responded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại respond respond hoặc respondest¹ responds hoặc respondeth¹ respond respond respond
Quá khứ responded responded hoặc respondedst¹ responded responded responded responded
Tương lai will/shall² respond will/shall respond hoặc wilt/shalt¹ respond will/shall respond will/shall respond will/shall respond will/shall respond
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại respond respond hoặc respondest¹ respond respond respond respond
Quá khứ responded responded responded responded responded responded
Tương lai were to respond hoặc should respond were to respond hoặc should respond were to respond hoặc should respond were to respond hoặc should respond were to respond hoặc should respond were to respond hoặc should respond
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại respond let’s respond respond
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.