Suffice là gì

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự onfire-bg.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Suffice là gì

The problems were of global importance, & only an international effort would suffice khổng lồ khuyến mãi with them.
Often it suffices khổng lồ annotate datatype declarations & type signatures with appropriate size constraints.
In both cases, it suffices to lớn remove from the parent all copy instructions that mention the empty template.
Without entering inkhổng lồ a description of all the observations made on these mutant enzymes, it suffices to mention that many different cases were encountered.
Since the latter term is neutral, it suffices khổng lồ show that all its one-step reducts are strongly computable.
From this one can easily show that it suffices to prove sầu the theorem in the case when itself is finitely generated.
To see how the cyclical adjustment of the economy continues, it now suffices to lớn discuss briefly the change in the domestic capital stoông xã.
Các cách nhìn của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của những biên tập viên onfire-bg.com onfire-bg.com hoặc của onfire-bg.com University Press tốt của những nhà cấp phép.


Xem thêm: Cách Tăng Điểm Thiếu Lâm Vltk Mobile, Hướng Dẫn Kỹ Năng Môn Phái Thiếu Lâm

*

to lớn feel awkward because you are in a situation that you have not experienced before or because you are very different from the people around you

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập onfire-bg.com English onfire-bg.com University Press Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng


Xem thêm: Từ Ce Trong Chứng Khoán Là Gì ? Ce Trong Chứng Khoán Là Gì

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: Công Nghệ 4.0