Chứng Minh : Tan A * Cot A = 1 Sin^2 A Cot ^2 A =1

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sử Địa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng sủa tạo
*

*

Chứng minh đẳng thức:

a, (dfracsin x+cos x-11-cos x=dfrac2cos xsin x-cos x+1)

b, ( an a. an b=dfrac an a+ an bcot a+cot b)


*

a/ (dfracsin x+cos x-11-cos x=dfrac2cos xsin x-cos x+1)

(Leftrightarrow-2cos^2x+2cos x-2cos x+2cos^2x=0)

(Leftrightarrow0=0) (đúng)

(RightarrowĐPCM)


b/ ( an a. an b=dfrac an a+ an bcot a+cot b)

(Leftrightarrow an a. an b.left(cot a+cot b ight)= an a+ an b)

(Leftrightarrow an a. an b.cot a+ an a. an b.cot b= an a+ an b)

(Leftrightarrow an b+ an a= an a+ an b) (đúng)

(RightarrowĐPCM)


Rút gọn các biểu thức sau :

a) (1- sin^2 x) cot^2 x + 1- cot^2 x

b) ( rã x + cot x ) ^2 - ( tan x - cot x ) ^2

c) ( x. Sin a - y. Cos a )^2 + ( x. Cos a + y. Sin a )^2


a, (left(1-sin^2x ight)cot^2x+1-cot^2x)

(=cot^2x-sin^2x.cot^2x+1-cot^2x)

(=1-sin^2x.frac extcos^2xsin^2x=1- extcos^2x=sin^2x)

b,(left(tanx+cotx ight)^2-left(tanx-cotx ight)2)

(=tan^2x2.tanx.cotx+cot^2x-tan^2x+2tanx.cotx-cot^2x)

(=4tanxcotx=4)

c,(left(xsina-y extcosa ight)^2+left(x extcosa+ysina ight)^2)

(=x^2sin^2a=2xysina extcosa+y^2 extcos^2a+2xysina extcosa+y^2sin^2a)

(=x^2left(sin^2a+ extcos^2a ight)+y^2left(sin^2a+ extcos^2a ight))

(=x^2+y^2)


Đúng 0
Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

Chứng minh:

 1.(dfraccot^2x-sin^2xcot^2x- an^2x=sin^2xcdotcos^2x)

 2.(dfrac1-sin xcos x-dfraccos x1+sin x=0)

 3.(dfrac an xsin x-dfracsin xcot x=cos x)

 4.(dfrac an x1- an^2xcdotdfraccot^2x-1cot x=1)

 5.(dfrac1+sin^2x1-sin^2x=1+2 an^2x)

 

 


Lớp 10Toán§3. Công thức lượng giác
1
0
GửiHủy

Câu 1 đề sai, chắc hẳn rằng 1 vào 2 cái (cot^2x) phải có một cái là (cos^2x)

2.

Bạn đang xem: Chứng minh : tan a * cot a = 1 sin^2 a cot ^2 a =1

(dfrac1-sinxcosx-dfraccosx1+sinx=dfracleft(1-sinx ight)left(1+sinx ight)-cos^2xcosxleft(1+sinx ight)=dfrac1-sin^2x-cos^2xcosxleft(1+sinx ight))

(=dfrac1-left(sin^2x+cos^2x ight)cosxleft(1+sinx ight)=dfrac1-1cosxleft(1+sinx ight)=0)

3.

(dfractanxsinx-dfracsinxcotx=dfractanx.cotx-sin^2xsinx.cotx=dfrac1-sin^2xsinx.dfraccosxsinx=dfraccos^2xcosx=cosx)

4.

(dfractanx1-tan^2x.dfraccot^2x-1cotx=dfractanx1-tan^2x.dfracdfrac1tan^2x-1dfrac1tanx=dfractanx1-tan^2x.dfrac1-tan^2xtanx=1)

5.

(dfrac1+sin^2x1-sin^2x=dfrac1+sin^2xcos^2x=dfrac1cos^2x+tan^2x=dfracsin^2x+cos^2xcos^2x+tan^2x)

(=tan^2x+1+tan^2x=1+2tan^2x)


Đúng 3

Bình luận (0)

chứng tỏ:

tan a = sin a/ cos a;

cot a = cos a/ sin a;

tan a . Cot a =1;

sin^2 a+ cos^2 a =1


Lớp 9ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy
2.1 minh chứng đẳng thức

Chứng minh những đẳng thức sau(giả sử các biểu thức sau đều phải sở hữu nghĩa)a) $sin ^4 x+cos ^4 x=1-2 sin ^2 x cdot cos ^2 x$.

Xem thêm: Game Sieu Nhan Tiga Chiến Đấu Trên Võ Đài #5, Game Siêu Nhân Gao Chiến Đấu

b) $dfrac1+cot x1-cot x=dfrac an x+1 an x-1$.

c) $dfraccos x+sin xcos ^3 x= an ^3 x+ an ^2 x+ an x+1$.


Lớp 10ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

(a)sin^4x+cos^4x=1-2sin^2xcdot cos^2x) 

(Leftrightarrow sin^4x+2sin^2xcdot cos^2x+cos^4x=1)

(Leftrightarrowleft(sin^2x+cos^2x ight)^2=1)(luôn đúng)


Đúng 0

Bình luận (0)
Khách vãng laiđã xóa

a) sin4x+sin4x+2sin2xcos2x−eginaligned&=left(sin ^2 x+cos ^2 x ight)^2-2 sin ^2 x cos ^2 x \&=1-2 sin ^2 x cos ^2 xendaligned(sin2x+cos2x=1−2sin2xcos2x​

b) 1−cotx1−tanx1+tanxtanxtanxtanx−1dfraccos x+sin xcos ^3 x=dfrac1cos ^2 x+dfracsin xcos ^3 x= an ^2 x+1+ an xleft( an ^2 x+1 ight)cosx+sinx​=1​+sinx​=1+(tan2x+1Đúng 1
Bình luận (0)
Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (dfrac11+ analpha+dfrac11+cotalpha=1) b) (sin^4x-cos^4x=2sin^2x-1)

c) (dfrac1sin^2x+dfrac1cos^2x= an^2x+cot^2x+2)

d) (sin x.cos x.left(1+ an x ight)left(1+cot x ight)=1+2sin x)


Lớp 9ToánBài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn
1
0
GửiHủy

a) (dfrac11+tanalpha+dfrac11+cotalpha)

(=dfrac11+dfrac1cotalpha+dfrac11+cotalpha)

(=dfrac1dfraccotalpha+1cotalpha+dfrac11+cotalpha)

(=dfraccotalphacotalpha+1+dfrac11+cotalpha)

(=dfraccotalpha+1cotalpha+1=1) (đpcm)

b) (tan^2x+cot^2x+2)

(=dfracsin^2xcos^2x+dfraccos^2xsin^2x+2)

(=dfracsin^2xcos^2x+1+dfraccos^2xsin^2x+1)

(=dfracsin^2x+cos^2xcos^2x+dfraccos^2x+sin^2xsin^2x)

(=dfrac1cos^2x+dfrac1sin^2x) (đpcm)

c) (sinx.cosx.left(1+tanx ight)left(1+cotx ight))

(=left(sinx.cosx+sinx.cosx.tanx ight)left(1+cotx ight))

(=left(sinx.cosx+sinx.cosx.dfracsinxcosx ight)left(1+cotx ight))

(=left(sinx.cosx+sin^2x ight)left(1+cotx ight))

(=left(sinx.cosx+sin^2x ight)left(1+dfraccosxsinx ight))

(=sinx.cosx+cos^2x+sin^2x+sinx.cosx)

(=1+sin^2x.cos^2x)

Câu cuối chần chừ chỗ sai, mong mọi fan chỉ bảo ạ ^^


Đúng 0

Bình luận (0)

chứng tỏ các tslg sau

a) chảy α = (dfracsin acos a)

b)cot a = (dfraccos asin a)

c)tan a . Cot a = 1


Lớp 9ToánBài 5: Ứng dụng thực tiễn các tỉ số lượng giác của g...
3
0
GửiHủy

A B C H a)theo tỉ số lượng giác ta có: chảy a= AC/AB (1)

sin a= AC/BC

cos a= AB/BC

-> sin a * cos a= AC/BC : BC/AB= AC/AB (2)

từ bỏ (1) (2) ta tất cả tan a = sina / cos a


Đúng 0
Bình luận (0)

bạn tất cả cần vội vàng ko


Đúng 0
Bình luận (0)

làm giống như nhé cùng nhớ tích mang lại mk nhé


Đúng 0
Bình luận (3)

Chứng minha) (fracsin^22x+4sin^2x-41-8sin^2x-cos4x=frac12cot^4x)b) (fraccos2xcot^2x-tan^2x=frac14sin^22x)


Lớp 10ToánÔn tập thời điểm cuối năm môn Đại số
1
0
GửiHủy

(fracsin^22x+4sin^2x-41-8sin^2x-cos4x=frac4sin^2x.cos^2x-4left(1-sin^2x ight)1-8sin^2x-left(1-2sin^22x ight)=frac4sin^2x.cos^2x-4cos^2x2sin^22x-8sin^2x)

(=frac-4cos^2xleft(1-sin^2x ight)8sin^2x.cos^2x-8sin^2x=frac-4cos^2x.cos^2x-8sin^2xleft(1-cos^2x ight)=fraccos^4x2sin^4x=frac12cot^4x)

(fraccos2xcot^2x-tan^2x=fraccos2x.sin^2x.cos^2xcos^4x-sin^4x=fracleft(cos^2x-sin^2x ight).left(2sinx.cosx ight)^24left(cos^2x-sin^2x ight)left(cos^2x+sin^2x ight)=frac14sin^22x)


Đúng 0

Bình luận (0)

Chứng minh trong hầu như tam giác ABC ta đều phải có :

a) ( anfracA2. anfracB2+ anfracB2. anfracC2+ anfracC2. anfracA2=1)

b) (cot A.cot B+cot B.cot C+cot C.cot A=1)


Lớp 10ToánChương 6: CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG...
0
0
GửiHủy
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |