thach chuy quai luc

QUÁI CẤP 5  
Tuyết Quái Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn Pháp chỉ cấp cho 10
Băng Cơ
Kiếm Nhân Ngoài Sùng Thành
Bắc Hải
Yến Sơn Pháp chỉ cấp cho 10
Đoản Kiếm  
Hỏa Diệm Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn Pháp chỉ cấp cho 10
Mặt Quỷ QUÁI CẤP 10
Xạ Nhân Ngoài Sùng Thành
Bắc Hải
Yến Sơn Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Pháp chỉ cấp cho 10
Mảnh Giáp
Băng Lang
Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Pháp chỉ cấp cho 10
Tuyết Cốt
Cuồng Điêu
Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Pháp chỉ cấp cho 10
Hỏa Vũ
Lục Quái
Cự Lộc
Miêu Cương
Ải Du Hồn Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10 QUÁI CẤP 15
Hoàn Cẩu
Bắc Hải
Mạnh Tân
Yến Sơn Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế
Yểm Hỏa
Chân Núi Côn Lôn
Tây Côn Lôn
Thủ Dương Sơn Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế
Thảo Tiên
Miêu Cương
Du Hồn Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế
Cổ Điêu Ải Đồng Quan Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế
Cốt Tinh
  Ải Tam Sơn Trang Bị Lục Cấp 20
Thiên Phong Địa Nhận
Băng Cơ Tuyết Cốt
Phong Lâm Hỏa Sơn
Khai Sơn Trảm
Hồi Phong Trảm
Kim Cương Chú
Thôi Thần Chú
Trường Cung Tế
Thiên Vũ Tế QUÁI CẤP 20
Ngưu Sát
Kỳ Sơn
Đồng Quan Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20
Giáp Cốt
Mạnh Tân
Mục Dã Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20
Hắc Phong
Ải Tam Sơn Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 10
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20  
Tịnh Phong
    QUÁI CẤP 25 Giang Quy Ải Trần Đường
Mục Dã Pháp chỉ cấp cho 30
Trang Bị Lục cấp cho 20
Trang Bị Lục cấp cho 40
Dạ Xoa
Kỳ Sơn
Ải Tam Sơn Pháp chỉ cấp cho 30
Trang Bị Lục cấp cho 20
Trang Bị Lục cấp cho 40 QUÁI CẤP 30
Thiên Hạo
Ải Trần Đường
Mục Dã
Kỳ Sơn Pháp chỉ cấp cho 30
Trang Bị Lục cấp cho 20
Trang Bị Lục cấp cho 40
Hạn Địa Lôi
Điện Quan Trảm
Bổ Tâm Chú QUÁI CẤP 35
Sa Hồn Hoang Mạc Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 20
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 40 QUÁI CẤP 40
Thiết Trùng
Sa Mạc Thổ Thành Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Tinh Thông Thổ Hệ
Thiết Mã Băng Qua
Tinh Thông Hỏa Hệ
Hoành Không Trảm
Tinh Thông Đoản Đao
Tinh Thông Trường Đao
Cường Công Chú
Pháp Giáp Chú
Liên Nổ Tế
Hỏa Lôi Tế
Lục Quy Đông Hải Thủy Vực Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 30
Tinh Thông Thổ Hệ
Thiết Mã Băng Qua
Tinh Thông Hỏa Hệ
Hoành Không Trảm
Tinh Thông Đoản Đao
Tinh Thông Trường Đao
Cường Công Chú
Pháp Giáp Chú
Liên Nổ Tế
Hỏa Lôi Tế QUÁI CẤP 45
Đao Cầm Hoang Mạc
Sa Mạc Phong Thần
Sạ Mạc Thổ Thành Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50
Hỏa Ngư Đông Hải Thủy Vực
Đông Hải Long Cung Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50
Lão Hồ Lô Hiên Viên Động Tầng 1 Hỏa Linh
Pháp chỉ cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 30
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50 QUÁI CẤP 50
Lạc Cơ Tuyệt Long Lĩnh Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Trư Tinh
Sa Mạc Phong Thần
Sa Mạc Lục Châu Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Thiết Ngư Đông Hải Long Cung
Đông Hải Hải Câu Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Băng Linh Ngọc Tuyền Băng Xuyên Phong Lệ
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Hỏa Ma Hiên Viên Động Tầng 1
Hiên Viên Động Tầng 2 Hỏa Linh
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Chiêu Thần Tuyệt Long Lĩnh Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Cự Thạch Sa Mạc Lục Châu
Sa Mạc Chết Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Hải Sâm Đông Hải Hải Câu
Đông Hải Long Vực Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế
Phi Giáp Ngọc Tuyền Băng Xuyên
Băng Xuyên Tuyết Cốc
Hiên Viên Động Tầng 2
Hiên Viên Động Tầng 3 Pháp chỉ cấp cho 30
Pháp chỉ cấp cho 50
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60
Phong Vân Lôi Động
Ngũ Nhạc Triều Tông
Tinh Thông Băng Hệ
Thập Phương Liệt Hỏa
Huyền Băng Trảm
Phá Giáp Chú
Bồ Đề Chú
Toái Cốt Tế
Lưu Tinh Tế QUÁI CẤP 60
Cốt Tinh Vương
Sa Mạc Chết Địa Tâm
Pháp chỉ cấp cho 50
Ngọc Nữ Đông Hải Long Vực
Đông Hải Long Uyên Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 50
Hỏa Tà Hiên Viên Động Tầng 3
Hiên Viên Động Tầng 4 Hỏa Linh
Pháp chỉ cấp cho 50
Hà Cốt Băng Xuyên Tuyết Cốc
Đại Phong Băng Xuyên Phong Lệ
Pháp chỉ cấp cho 50
Đăng Hồn Bích Du Cung Tầng 1 Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 60 QUÁI CẤP 65
Tiễn Đao Thần Đông Hải Long Uyên Thủy Hồn
Pháp chỉ cấp cho 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 70 Lam Quái Đại Phong Băng Xuyên
Đại Trạch Băng Xuyên
Bích Du Cung Tầng 1
Bích Du Cung Tầng 2 Pháp chỉ cấp cho 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 70
Sơn Dương Yêu
Hiên Viên Động Tầng 4
Hiên Viên Động Tầng 5 Hỏa Linh
Pháp chỉ cấp cho 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 40
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 70 QUÁI CẤP 70
Lôi Trạch Thần
Bích Du Cung Tầng 2
Bích Du Cung Tầng 3
Hiên Viên Động Tầng 5 Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 80
Lôi Phong Giáp
Thiên Băng Địa Liệt
Băng Phong Bạo
Hỏa Quang Trảm
Liên Hoàn Trảm
Trảm Tâm Chú
Truy Hồn Tế
Dã Mao Thần Đại Trạch Băng Xuyên
Băng Xuyên Chi Cực Phong Lệ
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 80
Lôi Phong Giáp
Thiên Băng Địa Liệt
Băng Phong Bạo
Hỏa Quang Trảm
Liên Hoàn Trảm
Trảm Tâm Chú
Truy Hồn Tế QUÁI CẤP 75 Thạch Thần Băng Xuyên Chi Cực
Bích Du Cung Tầng 3
Bích Du Cung Tầng 4
Khổn Tiên Cung Tầng 1 Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 80 QUÁI CẤP 80
Lam Cốt Bích Du Cung Tầng 4
Bích Du Cung Tầng 5
Khổn Tiên Cung  Tầng 1
Khổn Tiên Cung Tầng 2 Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 40
Trang Bị Lục cấp cho 80 QUÁI CẤP 85
Bố Thần Bích Du Cung Tầng 5
Khổn Tiên Cung Tầng 2
Khổn Tiên Cung Tầng 3 Pháp chỉ cấp cho 70
Chúc Dung Chân Khí
Lôi Động Cửu Thiên
Huyền Nữ Bổ Thiên
Lạc Địa Trảm
Thuần Dương Hộ Thể
Tật Phong Chú
Phong Quyển Tàn Vân QUÁI CẤP 90
Ma Nữ Khổn Tiên Cung Tầng 3
Khổn Tiên Cung Tầng 4 Pháp chỉ cấp cho 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 90
Quang Quỷ Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 95
Đới Trại Bồng Lai
Khổn Tiên Cung Tầng 4
Khổn Tiên Cung Tầng 5 Pháp chỉ cấp cho 70
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 50
Vũ Khí Hoàng Kim cấp cho 100 QUÁI CẤP 100
Lục Ngô Thần Bồng Lai
Khổn Tiên Cung Tầng 5 Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
Lão Đồng Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 110
Ải Nhân Đông Doanh Chấn Thiên Tiễn
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 120
Sơn Tiêu Phương Trượng Tam Tiêm Xoa
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 130
Nhĩ Thử Ly Phương Trượng Tam Tiêm Xoa
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô
Thú Không Tên Phương Trượng Tam Tiêm Xoa
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 140
Thạch Di Phương Trượng Tam Tiêm Xoa
Mãnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 150
Hạ Hậu Khởi Bồng Lai Mảnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 160
Nữ Tế Bồng Lai Mảnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô QUÁI CẤP 170
Cơ Quân Bồng Lai Mảnh hồng thủy tinh
Pháp chỉ cấp cho 70
Trang Bị Lục cấp cho 60
Trang Bị Lục cấp cho 100
Băng Phong Vạn Lý
Tam Muội Chân Hỏa
Hoàng Thiên Trảm
Khuynh Thành Nhất Kích
Vạn Cốt Toàn Khô