Tinh Tong Hoc Hoi

Đại giác ráng Tôn, yêu đương xót hữu tình, thị hiện nay thành Chánh Giác, tùy cơ diễn giáo, tuy gồm quyền thiệt (phương nhân tiện giáo hóa) lớn nhỏ tuổi khác nhau, nhưng hầu hết vì để cho chúng sinh khai thị ngộ nhập tri con kiến của Phật, cứu cánh thành Phật mà lại thôi. Tuy vậy chúng sanh thời mạt pháp, nghiệp chướng sâu nặng, trí nhát phước bạc, khó chạm mặt tri thức, không thể trực tiếp tiếp nối được bổn hoài độ chúng sanh của Phật, bởi đó đặc biệt mở ra pháp môn Tịnh Độ để phổ độ không còn thảy chúng sanh, hiện tại đời thành tựu. Xưa bao gồm Mai Đại Sĩ nghỉ ngơi Nam Xương viết rằng: “Nếu rất có thể thọ trì, như thuyết tu hành, không hầu như bạt được quả khổ của tương lai, nhiều hơn thực sự dành được phúc lợi ở hiện tại tiền, người chưa thật tu Tịnh Nghiệp, trọn chẳng cảm giác được sự kỳ diệu, người trước đó chưa từng trải qua biển cả giáo thì trọn chẳng tìm ra sự thâm nám sâu đó“. Lại nói: “Ngày nay mong mỏi hoằng Phật Pháp, duy nhất định nên đề xướng Tịnh Độ“.

Bạn đang xem: Tinh tong hoc hoi

“Tịnh Tông học Hội” – là tổ chức chuyên tu chăm hoằng Tịnh Độ, bởi đại sĩ Hạ Liên Cư khởi xướng từ sau rứa Chiến II. Pháp sư Tịnh không hoằng dương Đại quá 40 năm, hiểu sâu về mọi Điều buộc phải nương theo của tông Tịnh Độ, đúng là pháp môn đồ nhất của tía đời mười phương toàn bộ chư Phật nhằm độ bọn chúng sinh thành Phật. Do thế, trong mười năm gần đây đến các nơi như Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Hoa Kỳ, Canada, Úc và hầu như nơi không giống để cực lực tuyên dương; lại in ấn rộng 1 triệu cuốn Đại Kinh và Chú Giải, lưu thông mười phương, mong mỏi rằng tổ chức này hoàn toàn có thể thúc đẩy rộng rãi đến những nơi trên toàn cầu, nguyện chư đại thiện tri thức, đều rất có thể hoằng diễn chánh pháp, hiểu rõ nhân quả ba đời, nói rõ lục đạo luân hồi, hiển dương Phật tánh chân thường, khen thưởng sự siêu thắng của Tịnh Độ; hiểu tụng Đại Kinh, khuyến tấn hành giả, cầu nguyện vãng sanh, viên thành Phật quả, thệ nguyện lập chí tuyên dương giáo hóa, rộng làm cho đông hòn đảo quần bọn chúng đồng quy cõi Tịnh, là mục tiêu lý tưởng duy nhất lúc xây hình thành bổn hội.

Đối với việc tu học tập của Liên hữu trong bổn hội, cùng nhau tu theo “Tịnh Độ Ngũ Kinh” và “Tịnh Độ Thập Yếu”, đặc biệt quan trọng lấy ba loại là “Kinh Vô Lượng Thọ” (bản hội tập của Đại sĩ Hạ Liên Cư), “Di Đà yếu Giải”, “Phổ hiền hậu Hạnh Nguyện Phẩm” làm địa điểm nhất định nên nương theo, thực hành thực tế mà có dư mức độ thì bước đầu nghiên cứu các Kinh Luận Đại quá tương ưng với Tông của mình. Học hội đặc trưng xem trọng Hành – Giải tương ưng, vai trung phong khẩu độc nhất như, là mang Hành môn cùng cả nhà phát nguyện, cho tới tận vị lai, tu theo cửa hàng Kinh Tam Phước, Lục Hòa, Tam Học, Lục Độ, Thập Đại Nguyện Vương.

Tam Phước là: máy nhất, Hiếu dưỡng phụ vương mẹ, phụng sự sư trưởng, từ vai trung phong bất sát, tu thập thiện nghiệp. Thiết bị hai là, thọ trì Tam Quy, trọn đủ các giới, ko phạm oai phong nghi. Thứ ba là, phạt Tâm ý trung nhân Đề, tin sâu nhân quả, gọi tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả.

Lục Hòa gồm những: Một là loài kiến hòa đồng giải, hai là Giới hòa đồng tu, cha là Thân hòa đồng trụ, bốn là Khẩu hòa vô tranh, năm là Ý hòa đồng duyệt, sáu là Lợi hòa đồng huân.

Tam học tập là: Giới Học, Định Học, Huệ Học.

Xem thêm: Top 29 Thuyết Trình Giới Thiệu Sản Phẩm Bằng Tiếng Anh Theo Mẫu

Lục Độ là: tía thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, chén Nhã.

Thập Nguyện gồm những: Một là Lễ kính chư Phật, hai là Xưng tán Như Lai, tía là Quảng tu thờ dường, tứ là Sám hối nghiệp chướng, năm là Tùy hỉ công đức, sáu là Thỉnh đưa Pháp luân, bảy là Thỉnh phật trụ thế, tám là thường xuyên tùy học tập Phật, chín là Hằng thuận chúng sinh, mười là Phổ giai hồi hướng.

Công khóa thường xuyên ngày, kính y theo “Tịnh Tu Tiệp Yếu”, “Bảo vương vãi Tam Muội Sám”, duy nhất hướng siêng niệm A Di Đà Phật, ko hoài nghi, ko xem tạp, không loại gián đoạn, mong sanh Tịnh Độ, rộng độ hữu tình.

Trong lời bạt “Kinh Vô Lượng Thọ“, Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ ghi rằng: “Khổ lạc hãn yếm, sanh Phật chạm màn hình chi lý, xiển phạt tận trí, Hiển-Mật tánh tướng, sự lý nhân quả đưa ra nghĩa, cai quát mắng vô di. Thị dĩ chí phía Đại Thừa trả tại sở tất độc, hữu trung tâm cứu vậy giả trên sở tất hoằng dã”. (Khổ vui yêu ghét, lý chạm màn hình giữa bọn chúng sanh với Phật, xiển phát mang lại tận cùng tánh tướng của Hiển giáo – Mật giáo, nghĩa của việc lý nhân quả, đã bao hàm không thiếu sót. Vì vậy người có chí hướng Đại Thừa đề nghị ắt buộc phải đọc, người dân có tâm cứu thế giới ắt phải đề nghị hoằng vậy). Than ôi, từ khi phong khí làng hội đi xuống, lòng bạn chìm đắm, cùng nghiệp cùng cảm, kiếp vận là mảng hỏng không trước mắt, lòng nhức như cắt, nghĩ về đến làm sao để cứu giúp vãn. Tuy nhiên, kiếp bởi nghiệp sinh sản thành, nghiệp bởi tâm tạo, ước ao vãn hồi kiếp vận, đề nghị chánh nhân tâm, phong khí buôn bản hội chưa chuyển thì kiếp vận khó khăn vãn hồi, nhân của cái khổ chưa nhổ thì trái khổ cực nhọc thoát. Bổn khiếp mà ý trung nhân Tát tu trì bên dưới đây, thẳng mang lại 37 phẩm trợ đạo, là cơ duyên đáng giá chỉ dẫn thoát khổ đời trược thế, là phương pháp thoát khổ, từ bi quan xót cho cùng cực, trùng trùng khuyên bảo. Trải qua thời gian, bọn chúng sanh theo nghiệp tam độc ngũ ác cơ mà triển gửi chiêu cảm đem quả báo đau khổ, y hệt như tai kiếp sẽ ghi chép ngày nay, mong muốn cho bọn chúng sanh coi quả nhưng biết nhân, tẩy gột chổ chính giữa trí sửa đổi hành vi, sửa xưa tu nay, lìa khổ được vui. Trường hợp chỉ biết trì danh mà lại không rõ cưng cửng lĩnh của Tịnh Tông, rất khó khăn thu được công dụng của cảm ứng. Vì chưng vậy, bổn kinh ở với vùng phía đằng trước phẩm “Lễ phật hiện ánh sáng”, lại phân tích rằng: “Phật sở hành xứ (ý nói khoanh vùng thúc đẩy giáo dục Phật Đà), trần giới hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc thái dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oán uổng, cường bất lăng nhược, những đắc kỳ sở“. Ghê văn trên đó là nói Pháp không không giống với Phật, Phật không rời Pháp, chỗ trì tụng khiếp này đó là nơi Phật quang đãng chiếu nhiếp. Nếu có thể thọ trì hiểu tụng, tín giải hành chứng, ắt đang đạt được tác dụng khai huệ tiêu nghiệp, kéo dãn dài tuổi thọ, tăng phước. Nếu phổ biến lưu thông, thật có thể chuyển đổi được phong tục (di phong dịch tục), có công hiệu sửa thay đổi lòng bạn trở nên chánh, vì thế trước đây nhà Thanh khai quốc, quan trọng xem trọng gớm này, lấy làm cho khóa tụng trong cung đình, coi là quy định hay lệ, vì thế con fan biết từ đề phòng, trên dưới đều an. Hội Sớ bao gồm viết: “Kinh này và 7 chân ngôn khó khăn tiêu diệt, là bí quyết để trần gian thái bình, thật là lời bao gồm xác, chẳng phải vọng ngôn vậy“.

Liên Hữu đồng tu Hoa Tạng cảm được sự khải thị của Liên Đại Sĩ Niệm Công, quyết chí y giáo phụng hành, chế tạo “Tịnh Tông học tập Hội Hoa Tạng”, thỉnh pháp môn sư Tịnh Không thống trị cho vấn đề đó, thường niên cộng tu Tịnh Nghiệp, cùng học tập Đại Kinh, mang đó có tác dụng chỗ phụ thuộc mà đề xướng, trên đến tư ân nặng, dưới cứu giúp khổ tam đồ, thật là đại sự nhân duyên vô lượng kiếp mang đến này thảng hoặc khó chạm mặt vậy, như thế nào dám ko trân trọng cơ duyên này. Tôi nguyện một lòng cố gắng cùng đồng tu.

Ngày đầu xuân năm mới mới, Tịnh Nghiệp học tập Nhân Hàn Anh với Hòa phái mạnh tại thư viện Hoa Tạng.

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |